Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 205/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 05/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 205/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TÂY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg  ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây như sau:

1. Cổ phần hoá các công ty nhà nước sau:

a) Thực hiện trong năm 2006 và 2007: 

- Xí nghiệp In Hà Tây;

- Công ty Cảng Hà Tây;

- Công ty Quản lý sửa chữa đường bộ I Hà Tây;

- Công ty Quản lý sửa chữa đường bộ II Hà Tây.

b) Thực hiện trong năm 2008:

- Công ty Môi trường đô thị Hà Đông;

- Công ty Môi trường đô thị Sơn Tây;

- Công ty Cấp nước Hà Đông;

- Công ty Cấp nước Sơn Tây. 

2. Sáp nhập trong năm 2006 các công ty nhà nước sau:

- Sáp nhập Công ty Khai thác công trình thủy lợi Quốc Oai và Công ty Khai thác công trình thủy lợi Phúc Thọ vào Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Phù Sa - Đồng Mô;

- Sáp nhập Công ty Thuỷ sản và Dịch vụ du lịch Suối Hai vào Công ty Khai thác công trình thủy lợi Ba Vì.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới 10 công ty khai thác công trình thuỷ lợi hiện có theo hướng tập trung đầu mối rồi cổ phần hoá hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý IV năm 2006.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung, tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây trong việc thực hiện phương án nói trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
  Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND tỉnh Hà Tây;
- BCĐ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn,
   Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
   Người phát ngôn của Thủ tướng CP,
   các Vụ: TH, KTTH, ĐP, V.IV, Công báo;
- Lưu : VT, ĐMDN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 205/2006/QĐ-TTg ngày 05/09/2006 Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.155

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!