Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 204/2003/QĐ-BCN sửa đổi khoản 3 Điều 1 và Điều 2 Quyết định 130/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Thuỷ tinh Hưng Phú thành Công ty cổ phần Thuỷ tinh Hưng Phú do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 204/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 02/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 204/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 3 ĐIỀU 1 VÀ ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 130/2003/QĐ-BCN NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY THUỶ TINH HƯNG PHÚ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ TINH HƯNG PHÚ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Nhà máy Thuỷ tinh Hưng Phú tại Công văn số 151/2003/CV-HP ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi khoản 3 Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 130/2003/QĐ-BCN ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Thuỷ tinh Hưng Phú thành Công ty cổ phần Thuỷ tinh Hưng Phú.

1. Khoản 3 Điều 1 sửa đổi như sau:

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 222 lao động trong Nhà máy là 33.870 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 1.016.100.000 đồng.

2. Điều 2 sửa đổi tên viết tắt của Công ty cổ phần Thuỷ tinh Hưng Phú như sau:

Tên viết tắt : HUPHUMEGLASS;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Nhà máy Thuỷ tinh Hưng Phú và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Thuỷ tinh Hưng Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 2,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc Nhà nước VN,
- UBND TP Hồ Chí Minh, 
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 


 
Bùi Xuân Khu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 204/2003/QĐ-BCN sửa đổi khoản 3 Điều 1 và Điều 2 Quyết định 130/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Thuỷ tinh Hưng Phú thành Công ty cổ phần Thuỷ tinh Hưng Phú do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.266
DMCA.com Protection Status