Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 203/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 203/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Chè Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, với những nội dung chính như sau:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh và có vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại công ty và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

Tên giao dịch quốc tế là THE VIETNAM NATIONAL TEA CORPORATION.

Tên viết tắt là: VINATEA.

Trụ sở chính: số 46 Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Công ty mẹ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty Chè Việt Nam, các doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc và Trung tâm Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn - Hải Phòng.

Cơ cấu quản lý của công ty mẹ bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

2. Công ty con, công ty liên kết: có tư cách pháp nhân, có tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của công ty con, công ty liên kết.

3. Cơ cấu vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ và công ty con, công ty liên kết; tổ chức, quản lý công ty mẹ; quan hệ giữa công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và với các công ty con, công ty liên kết được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ.

4. Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Tổng công ty Chè Việt Nam.

5. Lộ trình sắp xếp lại và chuyển Tổng công ty Chè Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con như Phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án này.

- Quyết định thành lập công ty mẹ; hình thành các công ty con, công ty liên kết nói tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành.

- Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính của công ty mẹ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tổng công ty Chè Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: TH, NN, KTTH, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). Trang

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

SẮP XẾP LẠI VÀ CHUYỂN TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON
(Ban hành kèm theo Quyết định số 203 /2005/QĐ-TTg ngày11 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Các công ty con

a) Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên: thực hiện năm 2005:

- Công ty Chè Mộc Châu,

- Công ty Chè Sông Cầu,

- Công ty Chè Long Phú.

b) Doanh nghiệp đã cổ phần hoá:

- Công ty cổ phần Chè Trần Phú,

- Công ty cổ phần Chè Nghĩa Lộ,

- Công ty cổ phần Chè Liên Sơn.

c) Công ty liên doanh với nước ngoài:

- Công ty liên doanh Chè Phú Đa.

d) Công ty đầu tư ở nước ngoài:

- Công ty Chè Ba Đình tại Nga.

2. Các công ty liên kết

a) Doanh nghiệp đã cổ phần hoá:

- Công ty cổ phần Chè Quân Chu,

- Công ty cổ phần Chè Kim Anh,

- Công ty cổ phần Chè Hà Tĩnh,

- Công ty cổ phần Xây lắp - Vật tư kỹ thuật,

- Công ty cổ phần Cơ khí chè.

b) Công ty liên doanh với nước ngoài.

c) Công ty liên doanh INDOCHINE.

d) Công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá năm 2005 - 2006:

- Công ty Thái Bình Dương,

- Công ty Chè Thái Nguyên,

- Công ty Chè Việt Cường,

- Công ty Chè Bắc Sơn,

- Xí nghiệp Chè Văn Tiên,

- Công ty Chè Yên Bái.

3. Chuyển Viện Nghiên cứu chè về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sắp xếp theo đề án sắp xếp hệ thống các đơn vị khoa học công nghệ thuộc Bộ./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 203/2005/QĐ-TTg ngày 11/08/2005 phê duyệt đề án chuyển Tổng công ty Chè Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.430

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!