Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 201/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 201/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN  SANG TỔ CHỨC VÀ HỌAT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ- CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ, công ty con;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Rau quả, nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, với những nội dung chính như sau:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Rau quả, nông sản là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh và có vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

Tên giao dịch quốc tế là VIETNAM NATIONAL VEGETABLE FRUIT AND AGRICULTURAL PRODUCT CORPORATION

Viết tắt: VEGETEXCO VIETNAM

Trụ sở chính: số 2 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Công ty mẹ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty Rau quả, nông sản, các doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc và Công ty Giống Rau quả.

Cơ cấu quản lý của Công ty mẹ bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

2. Công ty con, công ty liên kết: có tư cách pháp nhân, có tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của công ty con, công ty liên kết.

3. Cơ cấu vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ và công ty con, công ty liên kết; tổ chức, quản lý công ty mẹ; quan hệ giữa công ty mẹ với chủ sở hữu Nhà nước và với các công ty con, công ty liên kết được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ.

4. Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Tổng công ty Rau quả, nông sản.

5. Lộ trình sắp xếp lại và chuyển Tổng công ty Rau quả, nông sản sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con như Phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn :

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án này.

- Quyết định thành lập công ty mẹ; hình thành các công ty con, công ty liên kết nói tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành.

- Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ.

- Quyết định chuyển giao quyền quản lý vốn nhà nước ở một số doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh, công nghệ, thị trường… tương đồng về Tổng công ty Rau quả, nông sản để mở rộng sản xuất, kinh doanh đa ngành, nâng cao năng lực, hiệu quả và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính của công ty mẹ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN; - Tổng công ty Rau quả, nông sản;
- VPCP: BTCN và các PCN,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: TH, NN, KTTH, Công báo;
- Lưu: VT, ĐMDN (5). HL.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

SẮP XẾP LẠI VÀ CHUYỂN TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON
(Ban hành kèm theo Quyết định số201 /2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

I. CÁC CÔNG TY CON:

1. Doanh nghiệp đã cổ phần hoá :

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Rau quả,

- Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Tân Bình,

- Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Bắc Giang,

- Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu,

- Công ty cổ phần Cảng rau quả

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh,

2. Công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá năm 2005:

- Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.

II. CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT:

1. Doanh nghiệp đã cổ phần hoá :

- Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên,

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tam Hiệp,

- Công ty cổ phần Sản xuất và Dịch vụ xuất nhập khẩu rau quả Sài Gòn,

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu điều và hàng nông sản thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh,

- Công ty cổ phần VIAN,

- Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng,

- Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại,

- Công ty cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến,

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu rau quả I,

- Công ty cổ phần Vật tư và Xuất nhập khẩu,

- Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp và thực phẩm,

- Công ty cổ phần Rau quả Sa Pa.

2. Doanh nghiệp liên doanh:

- Công ty liên doanh ĐONA-NEWTOWER,

- Công ty liên doanh hộp sắt TOVECAN,

- Công ty liên doanh nước giải khát LUVECO,

- Công ty liên doanh Bao bì CROWN VINALIMEX,

- Công ty liên doanh VINAHARRIS- VINALIMEX.

3. Công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá năm 2005 - 2006:

- Công ty Xuất nhập khẩu Rau quả Thanh Hoá,

- Công ty Giao nhận và Xuất nhập khẩu Hải Phòng,

- Công ty Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội,

- Công ty Rau quả Hà Tĩnh,

- Công ty Xuất nhập khẩu Rau quả II - Đà Nẵng,

- Công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến Đà Nẵng,

- Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Kiên Giang.

III. DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN NĂM 2005:

- Công ty Chế biến thực phẩm xuất nhập khẩu Quảng Ngãi./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 201/2005/QĐ-TTg ngày 09/08/2005 phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Rau quả, nông sản sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.512

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!