Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1991/QĐ-UBND năm 2018 hướng dẫn tạm thời hồ sơ, thủ tục hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 1991/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Ngày ban hành: 28/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1991/-UBND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HƯỚNG DẪN TẠM THỜI HỒ SƠ, THỦ TỤC HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CU HẠ TNG HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư;

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015- 2020;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 174/TTr-SNN&PTNT ngày 15/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Hướng dẫn tạm thời hồ sơ, thủ tục hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã được quy định tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; với các nội dung sau:

I. Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho các đơn vị được hưởng cơ chế hỗ trợ tại Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh Quyết định về việc điều chỉnh dự toán và phân bbổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư năm 2018.

II. Hồ sơ, thủ tục hỗ tr

1. Quy định chung: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ sau đầu tư 01 lần với kinh phí < 80% tổng mức đầu tư dự án được hỗ trợ của các Hợp tác xã, nhưng tối đa không quá mức hỗ trợ của UBND tỉnh tại Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 23/4/2018

2. Thủ tục hỗ tr đầu tư

a) Thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán

- UBND cấp huyện tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán cho các Hợp tác xã được hỗ trợ trong năm kế hoạch.

- Thời gian thẩm định: Không quá 15 ngày kể từ ngày UBND tỉnh có Quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ các Hợp tác xã.

- Cơ quan thẩm định có trách nhiệm trả kết quả thẩm định cho đơn vị yêu cầu thẩm định và báo cáo UBND cấp huyện để theo dõi, chỉ đạo.

b) Phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán và tổ chức thực hiện

- Trên cơ sở kết quả thẩm định của UBND cấp huyện, các Hợp tác xã ra Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán công trình.

- Trên cơ sở hồ sơ thiết kế và dự toán được duyệt, Hợp tác xã tổ chức triển khai đầu tư xây dựng (Hợp tác xã có thể thuê đơn vị thực hiện hoặc tự tổ chức thực hiện).

- Sau khi hoàn thành, Hợp tác xã có văn bản đề nghị UBND cấp huyện tổ chức nghiệm thu công trình để được hỗ trợ. Thành phần hồ sơ đề nghị nghiệm thu gm:

+ Văn bn đề nghị nghiệm thu;

+ Quyết định phân bkinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh;

+ Quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán của Hợp tác xã;

+ Hợp đồng thi công, hợp đồng mua bán hàng hóa (nếu có);

+ Hồ sơ hoàn công và các hóa đơn, chứng từ liên quan.

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

c) Nghiệm thu và giải ngân kinh phí hỗ trợ cho Hợp tác xã

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị nghiệm thu của Hợp tác xã, UBND cấp huyện tổ chức nghiệm thu cho đơn vị.

- Sau khi nghiệm thu thống nhất hoàn thành việc đầu tư kết cấu hạ tầng của Hợp tác xã, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nghiệm thu, UBND cấp huyện tổ chức việc giải ngân phn kinh phí hỗ trợ cho Hợp tác xã.

III. Hiệu lực thi hành

Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có văn bản hướng dẫn hsơ, thủ tục hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đi với hợp tác xã nông nghiệp của các Bộ, ngành Trung ương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

a) UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thông báo, phổ biến nội dung Hướng dẫn này đến các Hợp tác xã hoạt động trên địa bàn; đồng thời, chỉ đạo các Phòng, ban liên quan hướng dẫn các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện.

b) Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện của các địa phương; đồng thời, tiếp thu và đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh hướng dẫn tạm thời khi phát hiện những nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tng cho các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ các nguồn vốn hp pháp theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Sở T
ư pháp;
- Chi cục PTNT;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1991/QĐ-UBND năm 2018 hướng dẫn tạm thời hồ sơ, thủ tục hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


648

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178