Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1980/QĐ-TTg năm 2010 thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1980/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1980/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao Đà Nẵng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng là cơ quan quản lý nhà nước tương đương cấp Tổng cục, có con dấu hình Quốc huy, là đơn vị dự toán cấp 1, là đầu mối được giao chỉ tiêu kế hoạch hằng năm và được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước, có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng gồm:

1. Văn phòng;

2. Ban Kế hoạch - Đầu tư;

3. Ban Kế toán - Tài chính;

4. Ban Hỗ trợ và xúc tiến đầu tư;

5. Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường;

6. Ban Quản lý doanh nghiệp và lao động;

7. Ban Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp;

8. Ban Thanh tra;

9. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ;

10. Trung tâm Đào tạo;

11. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp;

12. Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ cao;

13. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Các tổ chức từ khoản 1 đến khoản 8 Điều này là tổ chức hành chính giúp Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Các tổ chức từ khoản 9 đến khoản 12 Điều này là các tổ chức sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định thành lập, giải thể, sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Lãnh đạo Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng

1. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban.

2. Trưởng ban và các Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

3. Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Ban quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

4. Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban quản lý. Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng  

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1980/QD-TTg

Hanoi, October 28, 2010

 

DECISION

ON ESTABLISHMENT OF DA NANG HI-TECH ZONE MANAGEMENT BOARD

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 13, 2008 High Technology Law;
Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 1979/QD-TTg of October 28, 2010, establishing, and promulgating the operation regulation of, the Da Nang Hi-Tech Zone;
At the proposal of the Minister of Science and Technology and the chairperson of the People's Committee of Da Nang city,

DECIDES:

Article 1. To establish the Da Nang Hi-Tech Zone Management Board under the People's Committee of Da Nang city.

Article 2. The Da Nang Hi-Tech Zone Management Board is a state management agency of general-department level which has seal bearing the national emblem, is a tier-1 state budget-funded unit, acts as a focal point for allocation of annually planned targets, receives state budget funds for its operation and is headquartered in Da Nang city.

Article 3. Organizational structure of the Da Nang Hi-Tech Zone Management Board:

1. The Office;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1980/QĐ-TTg năm 2010 thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.149

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242