Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1952/2005/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 19/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1952/2005/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP THẺ ƯU TIÊN THỦ TỤC HẢI QUAN CHO DOANH NGHIỆP  

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Nghị định 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tạm thời về việc cấp Thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu VT, GSQL (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Lê Mạnh Hùng

QUY CHẾ TẠM THỜI

VỀ CẤP THẺ ƯU TIÊN THỦ TỤC HẢI QUAN CHO DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1952/QĐ-TCHQ ngày 19 tháng 12 năm 2005) 

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng cấp Thẻ ưu tiên:

1. Tất cả các doanh nghiệp thành lập theo quy định của Pháp luật có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ít nhất là 365 ngày tính đến ngày xin cấp Thẻ ưu tiên thủ tục hải quan (sau đây gọi tắt là Thẻ), nếu đáp ứng các điều kiện quy định ở Điều 2, tự nguyện xin cấp Thẻ và tuân thủ theo các quy định của Quy chế này được Cục Hải quan tỉnh, thành phố (gọi tắt là Cục Hải quan) xem xét cấp Thẻ.

2. Đối với doanh nghiệp có nhiều Chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì Thẻ được xét và cấp cho từng Chi nhánh, đơn vị trực thuộc, hạch toán độc lập, có mã số thuế riêng.

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động trên nhiều địa bàn thuộc sự quản lý của một Cục Hải quan hoặc các Cục Hải quan khác nhau thì được Cục Hải quan có liên quan xét cấp số lượng thẻ phù hợp. Thẻ do Cục Hải quan nào cấp chỉ có giá trị sử dụng trong phạm vi quản lý của Cục Hải quan đó.

3. Trường hợp doanh nghiệp, hoặc chi nhánh, đơn vị trực thuộc không đáp ứng các điều kiện quy định tại quy chế này thì tất cả các Thẻ đã được cấp cho đơn vị đó sẽ không còn giá trị sử dụng.

4. Thẻ ưu tiên được cơ quan Hải quan cấp miễn phí.

Điều 2. Điều kiện xét cấp Thẻ:

Là doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về hải quan.

Doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về hải quan là doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trong thời hạn 365 ngày, tính đến ngày nộp đơn xin cấp thẻ ưu tiên làm thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, được cơ quan hải quan xác định là:

1. Không bị pháp luật xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

2. Không quá 2 lần bị xử lý vi phạm hành chính về hải quan với mức phạt vượt thẩm quyền của Chi Cục trưởng hải quan.

3. Không trốn thuế: không bị truy tố hoặc bị phạt ở mức 1 (một) lần số thuế phải nộp trở lên.

4. Không nợ thuế quá 90 ngày.

5. Thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Điều 3. Các ưu đãi về thủ tục hải quan

1. Khi làm thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp có Thẻ được các ưu đãi sau:

a. Hồ sơ hải quan đăng ký được kiểm tra theo chế độ đối với hồ sơ hải quan của doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về hải quan;

b. Hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế;

2. Doanh nghiệp được cấp thẻ ưu tiên nếu không nợ thuế quá hạn và không bị phạt chậm nộp thì còn được ân hạn nơ thuế.

3. Tại thời điểm làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu cho một lô hàng cụ thể, nếu qua phân tích thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì Chi Cục trưởng hải quan quyết định áp dụng hình thức kiểm tra thích hợp.

Chương 2:

QUY TRÌNH CẤP, SỬ DỤNG VÀ THU HỒI THẺ

Điều 4. Trình tực, thủ tục cấp Thẻ

1. Tổng cục Hải quan công bố công khai các điều kiện quy định tại điều 2 để các doanh nghiệp biết, tự đối chiếu và xin cấp Thẻ.

2. Doanh nghiệp tự xét thấy đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 2, nếu muốn được cấp Thẻ thì có văn bản đề nghị xin cấp Thẻ gửi Cục Hải quan, nơi doanh nghiệp có trụ sở chính đề nghị xin cấp Thẻ.

Trong văn bản đề nghị doanh nghiệp phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc doanh nghiệp đã đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 2 và nêu rõ số lượng thẻ xin cấp phù hợp với yêu cầu hoạt động của doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xin cấp Thẻ, Cục Hải quan kiểm tra, nếu doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Quy chế này thì xét cấp thẻ cho doanh nghiệp. Trường hợp không chấp nhận thì Cục Hải quan có văn bản thông báo rõ lý do từ chối cấp thẻ.

Điều 5. Thẻ ưu tiên thủ tục hải quan.

1. Tổng cục Hải quan thống nhất ban hành mẫu Thẻ ưu tiên. Mẫu Thẻ ban hành kèm theo quyết định này.

2. Thẻ ưu tiên có giá trị trong thời hạn 06 (sáu) tháng, kể từ ngày được cấp.

Điều 6. Cấp lại thẻ

1. Cục Hải quan cấp thẻ có trách nhiệm xem xét việc cấp lại Thẻ cho doanh nghiệp trong trường hợp Thẻ hết hạn, thẻ bị mất hoặc bị hư hỏng không sử dụng được. Ngay khi cấp Thẻ mới, cơ quan Hải quan thu hồi Thẻ cũ và được lưu vào hồ sơ xin cấp Thẻ của doanh nghiệp.

2. Thủ tục cấp lại Thẻ thực hiện như thủ tục cấp lần đầu.

Điều 7. Sử dụng Thẻ

1. Doanh nghiệp được sử dụng Thẻ để làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của chính doanh nghiệp tại các Chi cục Hải quan trong phạm vi quản lý việc Cục Hải quan nơi cấp thẻ.

2. Trường hợp Doanh nghiệp không trực tiếp làm thủ tục hải quan, mà ký hợp đồng uỷ quyền cho đại lý hải quan thì đại lý được sử dụng Thẻ để làm thủ tục hải quan cho hàng hóa của doanh nghiệp có Thẻ.

3. Không được sử dụng Thẻ để làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu uỷ thác.

4. Khi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp xuất trình Thẻ để công chức hải quan kiểm tra Thẻ và áp dụng chế độ thủ tục hải quan ưu đãi theo quy định tại điều 3.

Điều 8. Quản lý và thu hồi thẻ

1. Cục Hải quan nơi cấp thẻ có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật hải quan của doanh nghiệp, tình hình cấp, sử dụng, thu hồi và quản lý thẻ theo đúng quy định của Quy chế này.

2. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp vi phạm các điều kiện được xét cấp thẻ tại Quy chế này thì Cục Hải quan nơi cấp thẻ sẽ thu hồi thẻ và thông báo ngay (trong ngày) cho các đơn vị trực thuộc của mình và cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khác biết theo địa chỉ E-mail (có văn bản hướng dẫn riêng).

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Vụ trưởng Vụ Giám sát quản lý chịu trách nhiệm giúp Tổng Cục trưởng theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và cấp Thẻ ưu tiên cho doanh nghiệp.

2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính chịu trách nhiệm cân đối kinh phí bảo đảm việc in và cấp Thẻ ưu tiên cho doanh nghiệp.

3. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy chế này.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

 

ĐƠN XIN CẤP THẺ ƯU TIÊN THỦ TỤC HẢI QUAN

 

Kính gửi: Ông Cục trưởng Cục Hải quan (tỉnh, thành phố)…

Công ty: ..................................................................................................................................

Tên giao dịch:...........................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Điện thoại:...............................................................................................................................

Fax:.........................................................................................................................................

Email:......................................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu: ..........................................................................................

Giám đốc là Ông/Bà: .................................................................................................................

Căn cứ Quy chế tạm thời Thẻ ưu tiên thủ tục hải quan (Thẻ) ban hành kèm theo Quyết định số 1952/QĐ-TCHQ ngày 19/12/2005 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Đối chiếu điều kiện được cấp Thẻ quy định tại điều 2 Quy chế tạm thời về cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan, Công ty… tự xét thấy đã đáp ứng đủ các điều kiện tại Quy chế này.

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này đề nghị Ông Cục trưởng xét cấp Thẻ cho Công ty chúng tôi.

Số lượng Thẻ xin cấp: (nêu rõ số lượng và lý do xin cấp).

Công ty … xin cam kết thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về hải quan và các quy định tại Quy chế này, nếu vi phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

                                                            

……,ngày… tháng… năm 200…

Giám đốc công ty

(ký, ghi rõ họ tên)

 

THE GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 1952/QD-TCHQ

Hanoi, December 19, 2005

 

DECISION

ON ISSUANCE OF PRIORITY CARD FOR CUSTOMS PROCEDURES

HEAD OF GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS

Pursuant to Law on Customs dated June 29, 2001 and Law on Amendments to and Supplemental of a number of Articles of Law on Customs passed by the Legislature XI of the National Assembly at its 7th Session on June 14, 2005;

Pursuant to Decree No. 154/2005/ND-CP dated December 15, 2005 of the Government Providing Detailed Guidelines for the Implementation of Law on Customs with respect to Customs Procedures, Inspection and Supervision;

Pursuant to Circular No. 112/2005/TT-BTC dated Decemebr 15, 2005 of the Ministry of Finance Providing Guidelines for the Implementation of to Decree No. 154/2005/ND-CP dated December 15, 2005 of the Government Providing Detailed Guidelines for the Implementation of Law on Customs with respect to Customs Procedures, Inspection and Supervision;

Pursuant to Decree No. 96/2002/ND-CP dated November 19, 2002 on Functions, Duties, Power and Organization of the General Department of Customs;

In consideration of Recommendations of the Head of Customs Management Supervision Division.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 1. To issue, in conjunction herewith, the Temporary Regulations on Issuance of Priority Card for Customs Procedures.

Article 2. This Decision shall take effect as of January 1, 2006.

Article 3. Head of affiliated units of General Department of Custonms, Head of Custums Department of Provinces and Cities shall be responsible for the implemetation of this decision.

 

 

HEAD OF GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
Le Manh Hung

 

TEMPORARY REGULATIONS

ON ISSUANCE OF PRIORITY CARD FOR CUSTOMS PROCEDURES 
(Issued in conjunction with Decision No. 1952/TCHQ/QD/GSQL dated December 19, 2005)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.GENERAL PROVISIONS

Article 1. Qualified Subjects:

1. Should any enterprises that were incorporated under the laws and have its operations of import and export at least 365 days counted until the application date for the issuance of priority card for customs procedures (herein after shall be referred to as “Card”) qualify for conditions set forth in Article 2, voluntarily apply for issuance of the Card and comply with the provision provided herein, such enterprises shall be entitled to be considered for the issuance of the Card by the Customs Department of provinces, cities (Customs Department).

2. For enterprises that have several branches, subsidiaries, each of the branches, subsidiaries that carry out independent accounting system and have their own tax I.D. shall be entitled to be considered and issued with separate Cards. 

For enterprise operating in various areas under a management of one Customs Department or several Customs Department, such enterprise should be considered by relevant Customs Departments for issuance of a proper number of Cards.  Cards issued by certain Customs Department shall only be used validly in the area managed by such Customs department. 

3. Where the enterprises, branches or subsidiaries that already issued with the Cards are no longer qualified for the conditions set forth herein, all Cards issued to such entity shall recognize to be void. 

4. The priority cards shall be granted free of charge by the Customs agency.

Article 2. Conditions for Issuance of the Cards:

Being an enterprise that has well complied with customs regulations. 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Such enterprise has not punished by law for smuggling, illegal transportation across border lines;

2. Such enterprise has not been subject to customs administrative penalty exceed the authority of the head of Customs Department for more than 2 time.

3. Such enterprise does not commit any taxes evasion: does not  be subject to a penalty of complete tax payable or more. 

4. Such enterprise does not owe any tax payable for more than 90 days.

5. Such enterprise is entitled to pay the VAT by deduction method. 

Article 3. Incentives 

1. Enterprise having Card shall be entitled to the following incentives upon its performance of customs procedures:

a. Registered customs dossiers shall be entitled to be verified applicable to the one of enterprises well complying with customs regulations;

b. Merchandise shall be exempted from physical inspection;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Upon the performance of import, export procedures for certain shipment, if there is any breach discovered through information analysis, head of Custom Department shall decide to impose appropriate inspection measure. 

Chapter II

PROCEDURES FOR ISSUANCE, UTILIZATION AND WITHDRWAL THE CARDS

Article 4. Issuance Procedures

1. General Customs Department shall publicly announce the conditions set forth in Article 2 for the reference of and application for the issuance of the Cards by the enterprises.

2. Where the enterprise find themselves qualified for the application conditions as provided in Article 2 and wish to be grant with the Card, the enterprises shall submit to the Customs Department at the province, city where the such enterprise locate its head office an request for such issuance.

In the request, the enterprise shall undertake and be responsible for its qualification to the conditions setting forth in Article 2 and must clearly state the number of Cards it wishes to be granted in conformity with its operation. 

3. Within 05 working days from receipt of the application, the Customs Department shall verify the application.  Should the enterprise qualify for conditions setting forth herein, the Customs Department shall issue the enterprise the Card.  Where the Customs Department reject to issue the Card, rejection shall be explained in written.

Article 5. Priority Card for Customs Procedures

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The Card shall have a validity of 06 (six) months as of the issuance date.

Article 6. Re-Issuance

1. Customs Department which is responsible for issuance the Cards shall be responsible to re-issue the Cards where the Card is expired, lost or damaged. Upon the issuance of the new Card, the Customs Department shall take back last Card and save in the enterprise application. 

2. Procedures for re-issuance shall be the same to the procedures for first issuance.

Article 7. Utilization

1. The enterprises shall be entitled to use the Card to carry out customs procedures for import, export of its own goods at the Customs agency under the management of the Customs Department that issued the Card.

2. Where the enterprise does not directly carry out customs procedures but contracted customs agent, the customs agent shall be entitled to use the Card to carry out customs procedures for goods owned by the Card’s holder.

3. The Cards shall not be permitted for customs procedures with respect to the import, export of consigned goods.

4. The Cards shall be presented to customs officers upon performing of customs procedures for inspection and application of preferential procedures as provided in Article 3.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Customs Department which issues the Card shall be responsible to regularly inspect, monitor, and appraise the compliance of the enterprises in term of Customs regulations, the issuance, utilization, revocation and management of the Card under the regulations hereof.

2. Where there is a violation to the issuing conditions provided hereof, the Customs Department which issued the Cards shall revoke the Card and immediately (within a day) inform its affiliates and the Customs Department of others provinces, cities via email (be guided in a separate instrument). 

Chapter III

IMPLEMENTATION

Article 9. Implementation

1. Head of Customs Management Supervision Division shall be responsible to assist the General Department of Customs to monitor, guide, inspect the implementation hereof and the issuance of the Cards.

2. Head of Planning and Finance shall be responsible for financial balance with respect to the printing and issuance of the Cards. 

3. Head of Customs Department of provinces and cities shall be responsible for the implementation of the regulations.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.APPLICATION FOR PRIORITY CARD FOR CUSTOMS PROCEDURES

To: Head of Customs Department of (Province,City)

Company:

Trade Name:

Address:

Phone:

Fax:

Email:

Import Export Code:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Pursuant to Temporary Regulations on Issuance of Priority Card for Customs Procedures (Card) issued in conjunction with Decision No. ...../QD-TCHQ, dated December ___, 2005 of the General Department of Customs.

In consideration of coditions for issuance of the Card provided in Article 2 of the Temporary Regulations on Issuance of Priority Card for Customs Procedures, we, ........., found that we are qualified for such conditions.

Therefore, we herby submit to the Head  of Custom Department for the issuance of the Card for our company.

Number of Cards:   (state the number of cards and the reason for your request)

We, .........., undertake to strictly comply with customs regulations and the provision of this Regulations and be responsible for any breach that we may commit. 

 

.......,. [date]     [month]       year 200...

Director

(sign and state full name)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1952/2005/QĐ-TCHQ ngày 19/12/2005 về việc cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho doanh nghiệp do Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.995

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9