Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1920/QĐ-BTTTT năm 2014 về Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Số hiệu: 1920/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 18/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1920/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2015 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Bộ Tư pháp (để biết);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2015 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1920/QĐ-BTTTT ngày 18/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hỗ trợ doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật chính xác, kịp thời và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; thực hiện giải đáp vướng mắc và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định tại văn bản QPPL thông tin và truyền thông, nâng cao hiệu quả trong tổ chức triển khai văn bản QPPL thông tin và truyền thông.

- Đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/05/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thực hiện lồng ghép hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật để giúp doanh nghiệp nắm bắt và tổ chức thực hiện đúng quy định của các văn bản QPPL mới ban hành.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Các hoạt động cụ thể

Đơn vị thực hiện

1. Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

- Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên Website của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Vụ Pháp chế

-Trung tâm Thông tin

2. Biên soạn tài liệu giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề

Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề liên quan đến doanh nghiệp như: Pháp luật về công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, pháp luật về hợp đồng, pháp luật về sở hữu trí tuệ…

Vụ Pháp chế

3. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp

- Tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về hợp đồng cho doanh nghiệp thông tin và truyền thông;

- Tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp thông tin và truyền thông;

- Tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện…

-Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ;

- Đơn vị liên quan

4. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

- Tiếp nhận các yêu cầu giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Giải đáp các yêu cầu của doanh nghiệp thông qua các hình thức (bằng văn bản; thông qua mạng điện tử; trực tiếp hoặc thông qua điện thoại…)

-Vụ Pháp chế;

- Đơn vị liên quan

5. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật

- Tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông qua các hình thức: công văn, điện thoại trực tiếp, email, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm.

- Tổng hợp các kiến nghị liên quan đến các quy định pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông để tham mưu cho lãnh đạo việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản pháp luật mới.

-Vụ Pháp chế;

- Trung tâm thông tin;

- Đơn vị liên quan

6. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Tiến hành phát phiếu điều tra, khảo sát;

- Tổ chức các đoàn đi khảo sát thực tế về nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tại các tỉnh Bắc, Trung, Nam.

-Vụ Pháp chế;

- Đơn vị liên quan

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị

a. Vụ Pháp chế

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch này.

- Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ, Bộ Tư pháp kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (nếu có).

c. Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ

- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm cụ thể hóa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi, lĩnh vực quản lý được giao; bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, thiết thực với hình thức phù hợp, hiệu quả; lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí theo quy định để triển khai các mục được phân công.

- Các Cục, các đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai trong các đơn vị của mình hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và báo cáo kết quả theo định kỳ 06 tháng (trước ngày 25/6/2015) và cả năm trước ngày 10/11/2015) hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu gửi về Vụ Pháp chế.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do ngân sách nhà nước cấp, các nguồn kinh phí khác theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2008 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Về việc bố trí kinh phí được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-TC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1920/QĐ-BTTTT năm 2014 về Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.319

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226