Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1907/QĐ-TCHQ hành động thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 2016

Số hiệu: 1907/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1907/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1239/QĐ-BTC ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Tổng cục trưởng (thay b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, PC (05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1907/QĐ-TCHQ ngày 24/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

Triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 35/NQ-CP); Quyết định số 1239/QĐ-BTC ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1239/QĐ-BTC), Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-CP và Quyết định số 1239/QĐ-BTC;

- Tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, thực hiện nghĩa vụ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về hải quan, tạo điều kiện thuận lợi doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp;

- Việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP cần bảo đảm cụ thể, khả thi và có kết quả rõ ràng;

- Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện;

- Quy định rõ cơ chế kiểm tra việc thực hiện, chế độ báo cáo, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

- Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 1134/QĐ-BTC ngày 23/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; triển khai quyết liệt nội dung Quyết định số 1722/QĐ-TCHQ ngày 10/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP.

- Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 2765/QĐ-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; thực hiện đầy đủ nội dung Quyết định số 356/QĐ-TCHQ ngày 01/3/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP.

- Thực hiện tốt nội dung Quyết định số 1491/QĐ-BTC ngày 30/7/2015 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 để thực hiện Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước 2016-2020.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh cho doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

a) Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định về hải quan theo hướng liên thông giữa các Bộ, cơ quan liên quan để giảm thủ tục, thời gian và chi phí thực hiện

- Trình Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa giai đoạn 2016-2020; củng cố và triển khai mở rộng ra toàn quốc với các thủ tục hành chính đã kết nối chính thức thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia.

- Tham mưu cho Bộ chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-TTg của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Tham mưu cho Bộ chủ động phối hợp với các Bộ, ngành sửa đổi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu cho Bộ đôn đốc các Bộ, ngành ban hành đầy đủ danh mục các mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành theo hướng thu hẹp diện kiểm tra chuyên ngành, chi tiết mã số HS; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành làm căn cứ để kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

c) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 2415/QĐ-BCĐ389 ngày 18/8/2015 của Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP.

- Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các quy định về các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan.

- Phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu cho Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định những hành vi được coi là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả để thực hiện Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

- Theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đúng các nội dung được Tổng cục giao tại Kế hoạch và Phụ lục; thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện khi có yêu cầu.

2. Các đơn vị chủ trì hoặc đầu mối theo phân công tại Phụ lục có trách nhiệm triển khai các công việc được giao; chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình về những nhiệm vụ được phân công chủ trì trong toàn Ngành, trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 35 về Tổng cục (qua Vụ Pháp chế), cụ thể như sau:

a) Đối với các công việc thuộc nhiệm vụ thường xuyên: Gửi báo cáo hàng tháng trước ngày 15 của tháng), hàng quý trước ngày 15 của tháng cuối quý) về Vụ Pháp chế để tổng hợp trình Tổng cục báo cáo Bộ theo yêu cầu tại Quyết định số 1239/QĐ-BTC.

Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý nêu ở Giải pháp (11) của Phụ lục vẫn phải thực hiện theo chế độ báo cáo chuyên đề.

b) Đối với các công việc thuộc chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Gửi báo cáo hàng tháng (trước ngày 10 của tháng) về Vụ Pháp chế để tổng hợp trình Tổng cục báo cáo Bộ theo yêu cầu tại Quyết định số 1239/QĐ-BTC.

3. Vụ Pháp chế làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Kế hoạch này.

4. Báo Hải quan, Tạp chí Nghiên cứu Hải quan, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan có trách nhiệm thông tin tuyên truyền kịp thời các hoạt động của Tổng cục về việc triển khai, thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1907/QĐ-TCHQ ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

STT

Nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP

Giải pháp

Sản phẩm

Lộ trình

Đơn vị chủ trì hoặc đầu mối

Đơn vị phối hợp

I

Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

1

Thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020

(1) Thực hiện theo Quyết định số 1722/QĐ-TCHQ ngày 10/6/2016 của Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP

Các sản phẩm theo Kế hoạch đã ban hành

Theo Kế hoạch đã ban hành

Ban CCHĐH

Các đơn vị được phân công phối hợp

2

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử để công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước qua môi trường mạng

(2) Thực hiện theo Quyết định số 356/QĐ-TCHQ ngày 01/3/2016 của Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP

Các sản phẩm theo Kế hoạch đã ban hành

Theo Kế hoạch đã ban hành

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị được phân công phối hợp

3

Thực hiện Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước 2016-2020

(3) Thực hiện theo Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Tổng cục Hải quan

Các sản phẩm theo Kế hoạch đã ban hành

Theo Kế hoạch đã ban hành

Vụ PC

Các đơn vị được phân công phối hợp

4

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp

(4) Rà soát đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành Hải quan; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức phục vụ theo yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hải quan và tạo thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

- Báo cáo đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Tháng 8/2016

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

II

Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp

5

Rà soát, đề xuất sửa đổi quy định về hải quan theo hướng liên thông giữa các Bộ, cơ quan liên quan để giảm thủ tục, thời gian và chi phí thực hiện

(5) Tham mưu cho Bộ chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

(5.1) Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Tháng 6/2016

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị có liên quan

(5.2) Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Tháng 6/2016

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị có liên quan

(5.3) Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Công thương sửa đổi Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25/6/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg (phần liên tịch với Bộ Công Thương)

Tháng 6/2016

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị có liên quan

(5.4) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

Tháng 7/2016

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị có liên quan

(6) Tham mưu cho Bộ chủ động phối hợp với các Bộ, ngành sửa đổi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đồng thời xây dựng và ban hành đầy đủ danh mục các mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành theo hướng thu hẹp diện kiểm tra chuyên ngành, chi tiết mã số HS; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành làm căn cứ để kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

(6.1) Các văn bản kiểm tra chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung

Quý IV/2016

Cục GSQL

Các đơn vị có liên quan

(6.2) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-TTg

Tháng 3/2017

Cục GSQL

Các đơn vị có liên quan

(6.3) Danh mục các mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành

Tháng 3/2017

Cục GSQL

Các đơn vị có liên quan

 

 

 

 

 

(7) Trình Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa giai đoạn 2016-2020; củng cố và triển khai mở rộng ra toàn quốc với các thủ tục hành chính đã kết nối chính thức thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia

(7.1) Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa giai đoạn 2016-2020.

Tháng 12/2016

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị có liên quan

 

 

(7.2) Công bố các thủ tục hành chính đã triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia được mở rộng về phạm vi và đối tượng

Tháng 12/2016

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị có liên quan

6

Phối hợp các ngành, các cấp triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới

(8) Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 2415/QĐ-BCĐ389 ngày 18/8/2015 của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP

Các sản phẩm theo Kế hoạch đã ban hành

Theo Kế hoạch đã ban hành

Đơn vị thường trực BCĐ 389 Bộ TC

Các đơn vị được phân công phối hợp

(9) Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các quy định về các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan

Quyết định của Bộ Tài chính quy định về các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan

Tháng 12/2016

Cục ĐTCBL

Các đơn vị có liên quan

(10) Phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu cho Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định những hành vi được coi là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả để thực hiện Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Thông tư của Bộ Tài chính

Theo kế hoạch của đơn vị chủ trì soạn thảo Thông tư

Cục ĐTCBL

Các đơn vị có liên quan

(11) Theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Định kỳ hàng quý

Đơn vị thường trực BCĐ 389 Bộ TC

Các đơn vị có liên quan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1907/QĐ-TCHQ ngày 24/06/2016 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.712

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!