Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1853/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020

Số hiệu: 1853/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 20/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1853/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH ĐƯA CÁN BỘ TRẺ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VỀ LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI HTX NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP của ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật HTX năm 2012; Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

Thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020”;

Thực hiện Quyết định số 1231/QĐ-BNN-PTNT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX, thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động của HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1003/SNN-PTNT ngày 08/6/2018 (sau khi thống nhất với các cơ quan liên quan),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 (Có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

KẾ HOẠCH

TRIN KHAI THÍ ĐIM MÔ HÌNH ĐƯA CÁN B TR TT NGHIP ĐI HC, CAO ĐNG V LÀM VIC CÓ THI HN TI HTX NÔNG NGHIP TRÊN ĐA BÀN TNH GIAI ĐON 2018 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại HTX nông nghiệp theo Quyết định số 1231/QĐ-BNN-PTNT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thu hút, tuyển dụng được cán bộ phù hợp với nhu cầu của các HTX về làm việc, nâng cao thu nhập ở các HTX nông nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX. Trên cơ sở kết quả đạt được đánh giá để phát triển nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tuân thủ đầy đủ các quy định tại Quyết định số 1231/QĐ-BNN-PTNT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp; Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX, thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động của HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020.

- Đảm bảo xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh của các HTX. Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các trí thức trẻ cống hiến góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX.

- Quá trình triển khai thực hiện thí điểm mô hình phải có kế hoạch, lộ trình, theo dõi và đánh giá rút kinh nghiệm trước khi thực hiện rộng. HTX nông nghiệp được lựa chọn để hỗ trợ phải có phương án sử dụng cán bộ hiệu quả, lâu dài, cán bộ được tuyển chọn phải có chuyên môn phù hợp.

II. NỘI DUNG

1. Phương thức xác định các HTX nông nghiệp tham gia thí điểm thu hút cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc

a) HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

b) HTX có hoạt động liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ưu tiên các HTX:

- Sản xuất theo hợp đồng của doanh nghiệp, hoặc tham gia trong chuỗi giá trị nông sản an toàn, chất lượng cao hoặc xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến hoặc xuất khẩu.

- Áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn để sản xuất nông sản an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường.

c) HTX có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể, nhất là các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của HTX có nhu cầu tuyển dụng cán bộ chuyên môn; có phương án sử dụng lao động phù hợp, hiệu quả đối với cán bộ dự kiến tuyển dụng về làm việc cho HTX; ký hợp đồng lao động với người lao động theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn.

d) Ưu tiên các HTX có phương án trả lương bổ sung cho cán bộ.

e) Việc tuyển chọn và tuyển dụng cán bộ thí điểm do HTX nông nghiệp tự chủ và tự quyết định. Một số nguyên tắc lựa chọn như sau:

- Chỉ áp dụng đối với HTX tuyển dụng cán bộ chuyên môn hoặc cán bộ chuyên môn mới đã làm việc tại HTX kể từ thời điểm Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành.

- Vị trí việc làm: Cán bộ kỹ thuật, cán bộ kế toán.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành phù hợp (chuyên môn của cán bộ kỹ thuật được tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực hoạt động của HTX theo phân loại tại Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp)

Ưu tiên các trường hợp sau:

+ Cán bộ kỹ thuật, cán bộ kế toán để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động chính của HTX;

+ Có sự hiểu biết về kinh tế tập thể, hợp tác xã;

+ Là con em thành viên HTX, sống ở địa phương;

+ Được HTX gửi hoặc cử đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo đạt được trình độ từ cao đẳng trở lên theo quy định của pháp luật;

+ Những người có trình độ học vấn cao hơn (nhiều bằng đại học các chuyên ngành khác nhau, thạc sỹ, tiến sỹ);

+ Có cam kết công tác lâu dài tại HTX.

- Độ tuổi: Không quá 35 tuổi đối với nữ và 40 tuổi đối với nam.

- Số lượng cán bộ thí điểm: hỗ trợ 01 cán bộ cho mỗi HTX có nhu cầu.

2. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Mỗi HTX chỉ được hỗ trợ 1 lần để thu hút cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại HTX.

b) HTX thuộc đối tượng hỗ trợ theo Kế hoạch hỗ trợ phát triển HTX được UBND cấp tỉnh phê duyệt và được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ.

3. Nội dung, thời gian và mức hỗ trợ

a) Mức hỗ trợ: Áp dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 430/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính, như sau:

Mức hỗ trợ tối đa cho 01 HTX = số lượng lao động được hỗ trợ X (nhân) mức lương tối thiểu vùng X (nhân) số tháng được hỗ trợ.

Theo quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng IV là 2.760.000 đồng/tháng. Cụ thể: Hỗ trợ tối đa 01 cán bộ: 2.760.000 đồng x 36 tháng = 99.360.000 đồng.

(Mức lương tối thiểu vùng theo Kế hoạch này thay đổi khi Chính phủ có văn bản thay thế)

b) Thời hạn hỗ trợ: Không quá 36 tháng.

4. Số lượng và danh sách HTX nông nghiệp thực hiện thí điểm

- Năm 2018, thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại HTX nông nghiệp 01 cán bộ/HTX, gồm 04 cán bộ/04 HTX sau:

TT

Tên hợp tác xã

Đa chỉ

Ngành nghề kinh doanh chính

1

HTX nông nghiệp cam Khe Mây Long Nhâm

Xã Hương Đô, huyện Hương Khê

Trồng trọt

2

HTX nông nghiệp Đại Thành

Xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn

Lâm nghiệp

3

HTX thủy sản Diêm Hải

Xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà

Thủy sản

4

HTX Nga Hải

Xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân

Tổng hợp

- Năm 2019, 2020: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh khảo sát, lựa chọn bổ sung các HTX nông nghiệp để thực hiện thí điểm trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách HTX và kinh phí để triển khai thực hiện thí điểm (nếu thực sự có nhu cầu).

5. Kinh phí

- Kinh phí thực hiện hỗ trợ 04 cán bộ cho 04 HTX (thực hiện hỗ trợ trong vòng 3 năm 2018 - 2020 với thời gian tối đa 36 tháng):

04 người x 2.760.000 đồng/người x 36 tháng = 397.440.000 đồng.

- Nguồn kinh phí: Đã được phân bổ tại Mục 5, Phần III, Quyết định số 1231/QĐ-BNN-PTNT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% bằng nguồn kinh phí Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới).

Riêng năm 2018 kinh phí đã được bố trí tại Mục I.1 Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018.

- Cơ chế hỗ trợ: Hàng năm UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Phát triển nông thôn); Kinh phí được bố trí thực hiện trong năm không thực hiện hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục triển khai thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, soát xét hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 1231/QĐ-BNN-PTNT và chuyển kinh phí hỗ trợ về các hợp tác xã. Các hợp tác xã căn cứ kinh phí được hỗ trợ thanh toán cho cán bộ được tuyển dụng vào làm việc theo Hợp đồng đã ký kết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch kinh phí hỗ trợ hàng năm gửi Sở Tài chính.

- Hàng năm tham mưu, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch; tham mưu UBND tỉnh đánh giá để rút kinh nghiệm để nhân rộng.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ trẻ được tham gia mô hình thí điểm làm việc tại các HTX.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/7 hàng năm.

- Định kỳ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) về kết quả triển khai thí điểm của tỉnh.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trình UBND tỉnh bố trí kinh phí hàng năm từ nguồn kinh phí Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Kiểm tra, giám sát kinh phí thực hiện Kế hoạch thí điểm.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn các HTX nông nghiệp thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại các HTX gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Hướng dẫn các HTX nông nghiệp được lựa chọn lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc có thời hạn tại HTX theo quy định.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định liên quan về quản lý, sử dụng lao động thuộc diện hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc tại hợp tác xã; tạo điều kiện để HTX xây dựng mô hình một cách hiệu quả.

- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính đôn đốc, kiểm tra, giám sát các HTX thực hiện mô hình đúng với quy định.

- Định kỳ 06 tháng (trước ngày 30/6), 01 năm (trước ngày 20/12) tổng hợp kết quả, báo cáo đánh giá gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. UBND cấp xã nơi có cán bộ trẻ được hỗ trợ

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá thực hiện các quy định liên quan về quản lý, sử dụng lao động thuộc diện hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc tại hợp tác xã;

- Tạo điều kiện để HTX xây dựng mô hình đạt hiệu quả.

5. Các HTX được lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình

- Căn cứ Kế hoạch này, các HTX tổ chức triển khai, quán triệt kế hoạch cho thành viên HTX được biết và thực hiện.

- Tự chủ và tự quyết định trong việc tuyển dụng cán bộ tham gia thí điểm hỗ trợ theo đúng quy định; sử dụng kinh phí được cấp đúng mục tiêu, đúng chế độ quy định.

- Chủ động xây dựng phương án sử dụng lao động tự tuyển chọn cán bộ trẻ về làm việc tại HTX phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động chính của HTX; ký hợp đồng lao động với người lao động theo quy định và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng lao động; bố trí công việc theo đúng vị trí việc làm tuyển dụng.

- Hàng năm đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị gửi UBND cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại HTX nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền kịp thời thông tin về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1853/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.046

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116