Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 184/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 11/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 184/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT MỘT SỐ THỦ TỤC THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI TRỤ SỞ CHÍNH TẠI KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM THÀNH PHỐ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 và Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại
Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 386/TTg ngày 07 tháng 6 năm 1997 và
Quyết định số 233/1998/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài;

Xét Tờ trình số 543/BQLKN-KHĐT ngày 30 tháng 8 năm 2005 của Ban Quản lý Khu Nam, ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5277/KHĐT-DN ngày 21 tháng 9 năm 2005 về kiến nghị ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với các Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nam tiếp nhận, xem xét và ký văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho các

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các trường hợp sau :

1.1. Tổ chức họp mặt khách hàng, giới thiệu sản phẩm, họp mặt

Giám đốc khu vực, huấn luyện nhân viên ngoài trụ sở chính;

1.2. Thành lập cửa hàng giới thiệu sản phẩm, bán sản phẩm được phép tiêu thụ trong nước, kho chứa hàng;

1.3. Thành lập Chi nhánh Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đặt tại Khu đô thị mới Nam thành phố và có ý kiến để

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trụ sở chính tại Khu đô thị mới Nam thành phố lập chi nhánh, mở văn phòng đại diện ở địa phương khác;

1.4. Xác nhận danh mục hàng hóa nhập khẩu điều chỉnh;

1.5. Thay đổi địa điểm trụ sở, xưởng sản xuất trên địa bàn Khu đô thị mới Nam thành phố của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trụ sở chính tại Khu đô thị mới Nam thành phố.

Điều 2. Trưởng Ban quản lý Khu Nam có trách nhiệm thực hiện các nội dung được ủy quyền tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng các quy định của luật pháp hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4.Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

thành phố, Trưởng Ban quản lý Khu Nam thành phố, Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- Thường trực UBND/TP;
- Sở Tư pháp;
- Các Báo, Đài thành phố;
- VPHĐ-UB : các PVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu (DA/BT) TV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Hữu TínVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 184/2005/QĐ-UBND ngày 11/10/2005 về việc ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng Quản lý hành chính Nhà nước đối với các Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài trụ sở chính tại Khu đô thị mới Nam thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.965

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!