Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 184/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá thành Công ty cổ phần Cát Lợi do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 184/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Châu Huệ Cẩm
Ngày ban hành: 13/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 184/2003/QĐ-BCN

 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP IN BAO BÌ VÀ PHỤ LIỆU THUỐC LÁ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Tờ trình số 34/HĐQT-TTr-TC ngày 21 tháng 10 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 29 tháng 10 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

 1. Cơ cấu vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp : 35,49 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Xí nghiệp : 13,51 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

 2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 2335/QĐ-TCKT ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 308.858.167.935 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là 46.062.007.395 đồng.

 3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.

 Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 224 lao động trong Xí nghiệp là 19.743 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 592.290.000 đồng.

 4. Về chi phí cổ phần hoá, Xí nghiệp làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phê duyệt theo các quy định hiện hành.

 Điều 2. Chuyển Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá thành Công ty cổ phần Cát Lợi,

 - Tên giao dịch quốc tế: CAT LOI JOINT STOCK COMPANY;

 - Tên viết tắt: CLC;

- Trụ sở chính : Đường D, khu công nghiệp Cát Lái (Cụm 2), phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

 Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- In ấn bao bì các loại;

 - Sản xuất kinh doanh các loại vật tư phục vụ cho ngành công nghiệp;

 - Hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu và kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Điều 4. Công ty cổ phần Cát Lợi là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

 Điều 5. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá tổ chức bán cổ phần thông qua Công ty Chứng khoán Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

 Giám đốc và Kế toán trưởng Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

 Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Giám đốc Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Cát Lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận

- Như Điều 5,

- Văn phòng Chính phủ

- Bộ Công an,

- Bộ Nội vụ,

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,

- Bộ Tài chính

- Kho bạc Nhà nước,,

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,

- Công báo,

- Lưu: VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

THỨ TRƯỞNG 
Châu Hụê Cẩm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 184/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp In bao bì và phụ liệu thuốc lá thành Công ty cổ phần Cát Lợi do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.335
DMCA.com Protection Status