Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1833/QĐ-TTg năm 2009 về cơ chế trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi đối với Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1833/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1833/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CƠ CHẾ TRÍCH LẬP, SỬ DỤNG QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI ĐỐI VỚI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN, TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cơ chế trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi đối với Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán:

1. Sở Giao dịch chứng khoán được trích tối đa không quá 03 tháng lương thực tế cho hai quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi nếu đạt cả hai tiêu chí:

a) Lợi nhuận thực hiện năm nay tăng hơn hoặc bằng năm trước;

b) Số lượng chứng khoán niêm yết, giao dịch năm nay tăng so với năm trước.

Nếu đạt một trong hai tiêu chí trên thì được trích tối đa không quá 02 tháng lương thực tế. Trường hợp không đạt cả hai tiêu chí trên nhưng hoạt động có lãi thì được trích tối đa không quá 01 tháng lương thực tế.

2. Trung tâm Lưu ký chứng khoán được trích tối đa không quá 03 tháng lương thực tế cho hai quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi nếu đạt cả hai tiêu chí:

a) Lợi nhuận thực hiện năm nay tăng hơn hoặc bằng năm trước;

b) Số lượng chứng khoán đăng ký, lưu ký năm nay tăng so với năm trước.

Nếu đạt một trong hai tiêu chí trên thì được trích tối đa không quá 02 tháng lương thực tế. Trường hợp không đạt cả hai tiêu chí trên nhưng hoạt động có lãi thì được trích tối đa không quá 01 tháng lương thực tế.

3. Cơ chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi đối với Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán chịu trách nhiệm Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KGVX, ĐMDN;
- Lưu: VT, KTTH (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng   

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1833/QĐ-TTg năm 2009 về cơ chế trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi đối với Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.094
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77