Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 181/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Điện tử công nghiệp về trực thuộc Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 181/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 12/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 181/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP VỀ TRỰC THUỘC VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 56/2002/QĐ-BCN ngày18 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, đơn vị thành viên Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp thành doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Công nghiệp và tổ chức lại thành Công ty mẹ nhà nước, thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
Xét đề nghị của Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp tại Công văn số 808/CV-KHTH ngày 25 tháng 8 năm 2003 về việc tiếp nhận Công ty Điện tử công nghiệp, Công văn số 78/CV-HĐQT ngày 01 tháng 9 năm 2003 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam đồng ý cho Công ty Điện tử công nghiệp chuyển về Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, Công văn số 310/2003/ĐTCN-TC ngày 12 tháng 8 năm 2003 của Công ty Điện tử công nghiệp xin chuyển về Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty Điện tử công nghiệp, đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam về Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.

Điều2.

1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng Công ty Điện tử công nghiệp cho Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp theo đúng các qui định hiện hành của pháp luật;

2. Viện trưởng Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận, xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại Công ty Điện tử công nghiệp trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt theo đúng nội dung và tiến độ về sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước ghi tại Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam, Viện trưởng Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp, Giám đốc Công ty Điện tử công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- VP Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ LĐTB&XH,
- Bộ Nội vụ, 
- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc NNTW,
- UBND Tp. Hà Nội,
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Ban ĐMPTDN Bộ CN, 
- Công đoàn Công nghiệp Việt Nam,
- Đảng uỷ Khối CN Hà Nội,
- Công ty Điện tử CN .
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB .

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Hoàng Trung Hải

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 181/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Điện tử công nghiệp về trực thuộc Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.674
DMCA.com Protection Status