Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 180/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 180/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM NĂM 2005 - 2006

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam năm 2005 - 2006 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ tại Quyết định này.

2. Xây dựng Đề án áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con đối với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý III năm 2005.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong việc thực hiện phương án trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI TRONG 2 NĂM 2005 – 2006
(Ban hành kèm theo Quyết định số18 /2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

I. CỔ PHẦN HOÁ CÔNG TY NHÀ NƯỚC: 8 ĐƠN VỊ

1. Thực hiện trong năm 2005: 6 đơn vị

a) Nhà nước giữ cổ phần chi phối:

- Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam,

- Công ty Vận tải biển III,

- Công ty Vận tải dầu khí Việt Nam,

- Công ty Vận tải Đông Đô (sau khi tách Cảng Khuyến Lương về làm đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam).

- Đại lý Hàng hải Việt Nam.

b) Nhà nước giữ cổ phần mức thấp hoặc không nắm giữ cổ phần:

Công ty Dịch vụ công nghiệp hàng hải.

2. Thực hiện trong năm 2006: 2 đơn vị

a) Nhà nước giữ cổ phần chi phối:

Công ty Vận tải biển Bắc.

b) Nhà nước giữ cổ phần mức thấp:

Công ty Thương mại và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

II. CHUYỂN ĐỔI SANG MÔ HÌNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN : 5 ĐƠN VỊ

1. Năm 2005: 4 đơn vị

- Công ty Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam,

- Cảng Hải Phòng,

- Cảng Sài Gòn,

- Cảng Đà Nẵng.

2. Năm 2006: 1 đơn vị

Cảng Quảng Ninh .

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 180/2005/QĐ-TTg điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ngày 18/07/2005 - 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.238

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!