Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2004/QĐ-BCN về việc sáp nhập Công ty Quy chế Từ Sơn vào Công ty Xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 18/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 09/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN VÀO CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ, TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp tại Tờ trình số 165 /TT-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2004;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Công ty Quy chế Từ Sơn vào Công ty Xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp và đổi tên Công ty Quy chế Từ Sơn thành Nhà máy Quy chế Từ Sơn.

Nhà máy Quy chế Từ Sơn là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí, có con dấu riêng để giao dịch theo quy định của Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí và các quy định khác của pháp luật.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp :

1. Tổ chức thực hiện việc sáp nhập theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí (sửa đổi, bổ sung) và chỉ đạo thực hiện đăng ký kinh doanh bổ sung theo qui định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, Giám đốc Công ty Quy chế Từ Sơn, Giám đốc Nhà máy Quy chế Từ Sơn và Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3,
- VP Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ LĐTB&XH,
- Bộ Nội vụ, 
- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc NN TW,
- UBND Tp. Hà Nội,
- UBND tỉnh Bắc Ninh,
- Bộ trưởng (để b/c),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Ban ĐMPTDN Bộ CN,
- Công đoàn Công nghiệp Việt Nam,
- Công ty XNKSPCK .
- Nhà máy Quy chế Từ Sơn.
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2004/QĐ-BCN về việc sáp nhập Công ty Quy chế Từ Sơn vào Công ty Xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.323

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81