Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1798/2005/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 27/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1798/2005/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2005 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NGUYÊN TRẠNG TOÀN BỘ CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI (TRACODI) TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 6 VỀ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Công văn số 611/TTg-CN ngày 18/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-UB ngày 26/5/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An về việc tiếp nhận Công ty Đầu tư phát triển giao thông vận tải (Tracodi) về thuộc tỉnh Long Anh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chuyển nguyên trạng toàn bộ (bao gồm: trụ sở, tài khoản, tài sản, vật tư, công nợ, vốn, hồ sơ, tài liệu, lao động, cơ sở sản xuất kinh doanh, các liên doanh…) Công ty Đầu tư phát triển giao thông vận tải (Tracodi) trực thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 về trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 phối hợp với các cơ quan có liên quan để tổ chức việc chuyển giao Công ty Đầu tư phát triển giao thông vận tải (Tracodi) theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo về Bộ Giao thông vận tải.

Trong quá trình bàn giao không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6, Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển giao thông vận tải (Tracodi), Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban CĐĐM&PTDN;
- Ngân hàng NN Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, LĐTB&XH
- UBND tỉnh Long An
- Lưu: VP, TCCB (Th)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 Đào Đình Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1798/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/05/2005 về việc chuyển nguyên trạng toàn bộ Công ty Đầu tư phát triển giao thông vận tải (Tracodi) thực thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 về trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.185

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!