Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1767/QĐ-BGTVT năm 2010 chuyển Công ty mẹ - Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1767/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 25/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1767/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY MẸ - CÔNG TY VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa (Tờ trình số 272/TCHC ngày 14/6/2010); Phương án chuyển Công ty mẹ - Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Biên bản thẩm định của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải lập ngày 22/6/2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty mẹ - Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa (có trụ sở chính tại Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình; tài khoản số 48310000001012 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Bình) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

1. Tên gọi và trụ sở chính:

- Tên gọi bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa.

- Tên gọi ngắn gọn: Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa.

- Tên giao dịch quốc tế: TRANSPORTATION AND UNLOAD OF INLAND WATERWAY COMPANY LIMITED

- Tên viết tắt: TRANCINWA

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

2. Vốn điều lệ: Tạm tính tại thời điểm 31/12/2009 là 45.430.138.649 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm ba mươi triệu, một trăm ba mươi tám nghìn, sáu trăm bốn mươi chín đồng).

Đến thời điểm đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm lập báo cáo tài chính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt, làm cơ sở để điều chỉnh vốn điều lệ.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ của Công ty.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính:

- Vận tải hành khách đường bộ;

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

- Vận tải hành khách ven biển và viễn dương;

- Vận tải đường thủy nội địa (hành khách, hàng hóa).

- Bốc xếp hàng hóa;

- Kho bãi và lưu trữ hàng hóa;

- Sản xuất vật liệu xây dựng;

- Xây dựng nhà các loại;

- Xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi;

- Chuẩn bị mặt hàng;

- Khảo sát, thiết kế kết cấu công trình dân dụng, thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ, cầu đường, phương tiện thủy;

- Sản xuất sản phẩm kim loại;

- Sản xuất thân xe có động cơ, rơ mooc và bán rơ mooc;

- Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ;

- Đóng tàu và cấu kiện nổi;

- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải, mô tô, xe máy, xe có động cơ;

- Xây dựng công trình công ích;

- Hoạt động dịch vụ đại lý vận tải, vệ sinh môi trường đường thủy, cứu hộ, cứu nạn, chống va trôi, trục vớt tàu, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, nạo vét luồng lạch, sông ngòi, thanh thải chướng ngại vật;

- Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy;

- Sản xuất quần áo bảo hộ lao động;

- Mua, bán ô tô, xe máy, nông sản, sắt thép, nhiên liệu, vật liệu xây dựng, phân bón, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy;

- Đại lý bảo hiểm;

- Dạy nghề ngắn hạn;

- Chế biến, kinh doanh mua bán than.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước phân công, phân cấp là chủ sở hữu: Bộ Giao thông vận tải.

Địa chỉ: Số 80 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Công ty mẹ - Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa do chủ sở hữu nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ, lao động và lợi ích hợp pháp của Công ty mẹ - Công ty vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty mẹ - Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Công ty ổn định đến khi chính thức bàn giao sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Điều 6. Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa có trách nhiệm:

- Xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

- Thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Trường ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty mẹ - Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa, Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- Ban CĐĐM&PTDN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính; LĐ-TB&XH, Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND tỉnh Ninh Bình;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Lưu: VT, TC, TCCB (Thm).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1767/QĐ-BGTVT năm 2010 chuyển Công ty mẹ - Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.200

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246