Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1753/QĐ-BGTVT năm 2010 phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1753/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 25/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1753/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY VIỆT NAM SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO HÌNH THỨC CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam (Tờ trình số 909/TTr-BĐB ngày 04/5/2010), Đề án chuyển đổi Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam thành công ty TNHH một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và Biên bản thẩm định của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải ngày 02/6/2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con với nội dung sau:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam) được hình thành trên cơ sở tổ chức lại cơ quan quản lý điều hành của Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam, các chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước; có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam, trực tiếp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Các công ty con gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật quản lý bay.

b) Các đơn vị thực hiện cổ phần hóa, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

- Trung tâm Dịch vụ thương mại quản lý bay

3. Mối quan hệ giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam với chủ sở hữu nhà nước và với các công ty con, công ty liên kết được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

4. Việc bổ sung, thành lập mới các công ty thành viên thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện Quyết định này theo quy định hiện hành;

- Thực hiện chuyển đơn vị có tên tại mục b Khoản 2 điều 1 Quyết định này thành công ty cổ phần theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam, Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1753/QĐ-BGTVT năm 2010 phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.219
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70