Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 1740/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày ban hành: 30/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1740/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU VÀ DOANH NHÂN TIÊU BIỂU TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1298/TTr-SNV ngày 23/6/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐ-KT Trung ương;
- TT TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, TH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG DANH HIỆU DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU VÀ DOANH NHÂN TIÊU BIỂU TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc tổ chức xét tặng, tôn vinh, thẩm quyền; điều kiện và tiêu chuẩn xét tặng; trình tự thủ tục, quy trình, thời gian xét tặng và tổ chức tôn vinh trao thưởng; quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân được tôn vinh; nguồn kinh phí tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước về xét tặng tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu).

Quy chế này không áp dụng xét tặng, tôn vinh đối với các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo Luật Thi đua, Khen thưởng và Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài) được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác xã Việt Nam; có tư cách pháp nhân, có tổ chức công đoàn Việt Nam, có quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, kê khai nộp thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ 03 năm trở lên.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Giám đốc Hợp tác xã (kể cả người nước ngoài) là chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu nguồn vốn doanh nghiệp, có quá trình điều hành, quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh liên tục từ 03 năm trở lên.

3. Các doanh nghiệp, doanh nhân quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này đã được tặng thưởng danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam thì sau 02 năm được xét tặng danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức xét tặng

1. Việc xét, tôn vinh danh hiệu không phân biệt giữa các loại hình doanh nghiệp; không hạn chế số lượng, đối tượng giới thiệu tham dự. Hội đồng xét tặng theo tỷ lệ 50 % doanh nghiệp lớn, 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2. Việc xét chọn từ cao xuống thấp cho đến đủ số lượng theo các tiêu chí lựa chọn của Hội đồng xét tặng. Không nhất thiết phải đủ số lượng nếu tiêu chí, tiêu chuẩn không đảm bảo theo quy chế.

3. Việc xét, tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đảm bảo nguyên tắc dân chủ, chính xác, công khai, công bằng và đảm bảo tính tiêu biểu trên cơ sở tự nguyện của doanh nghiệp, doanh nhân hoặc phát hiện, giới thiệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tuân thủ các quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.

4. Danh hiệu theo Quy chế này không làm căn cứ để tính vào thành tích trong việc xét các hình thức khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước.

5. Không đưa vào danh sách xét, tặng danh hiệu đối với các doanh nghiệp mà trong thời gian xét, tặng có vi phạm một trong các trường hợp sau:

- Không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trả lương cho người lao động.

- Để xảy ra đình công, lãn công, mất an ninh trật tự, cháy, nổ.

- Có cán bộ, công nhân, người lao động vi phạm pháp luật bị khởi tố hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Có tai nạn lao động nghiêm trọng (chết người hoặc thiệt hại lớn về tài sản).

- Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

- Thực hiện không tốt công tác an toàn thực phẩm, gây hậu quả nghiêm trọng.

- Trong thời điểm xét tặng, có hành vi vi phạm pháp luật bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt.

Điều 4. Các hành vi nghiêm cấm

1. Lợi dụng danh hiệu đã được tôn vinh và giải thưởng đã được trao tặng để có hành vi vi phạm pháp luật.

2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ép buộc doanh nghiệp, doanh nhân tham dự và đóng góp kinh phí xét tôn vinh danh hiệu và lập giải thưởng.

3. Các hành vi vi phạm Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét chọn

Các tập thể, cá nhân thuộc các đối tượng quy định tại Điều 2 Quy chế này có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây được đề nghị xét tặng danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam:

1. Danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu được xét chọn trên cơ sở giới thiệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương:

a) Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư và có thời gian hoạt động kinh doanh, kê khai nộp thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ 03 năm trở lên.

b) Hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký.

c) Thực hiện đúng pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, thuế, tài chính, hải quan, an ninh trật tự, môi trường, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và các quy định khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh.

d) Tổ chức sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, bền vững, có tốc độ tăng trưởng hàng năm về các chỉ tiêu như sau:

- Giá trị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Lợi nhuận.

- Kim ngạch xuất khẩu (đối với doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu).

- Thực hiện tốt việc đăng ký, khai thuế hoàn thành 100% nghĩa vụ thuế và không bị cưỡng chế nợ thuế.

- Đảm bảo khả năng thanh toán nợ đến hạn.

- Các chỉ tiêu khác có liên quan đều tăng trưởng cao hơn so với năm trước.

đ) Người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước (trừ trường hợp thiên tai, dịch bệnh bất khả kháng làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và thu nhập của người lao động).

e) Có thương hiệu sản phẩm hoặc công trình, sản phẩm được công nhận chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam.

g) Có chiến lược đầu tư phát triển, trung, dài hạn.

h) Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo; bảo vệ môi trường sinh thái. Không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công, lãn công, ngừng việc tập thể, mất an ninh trật tự, cháy nổ, tai nạn lao động gây chết người.

i) Tổ chức Đảng được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên (đối với đơn vị có tổ chức Đảng),

k) Có tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp hoạt động hiệu quả được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2. Danh hiệu doanh nhân tiêu biểu được xét chọn trên cơ sở giới thiệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương, có ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị liên quan và đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Có thời gian điều hành doanh nghiệp 03 năm trở lên và doanh nghiệp đó đạt các điều kiện, tiêu chuẩn quy định ở Khoản 1 Điều này.

b) Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

c) Có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, có uy tín, được tập thể lãnh đạo, Hội đồng quản trị đơn vị thống nhất suy tôn.

d) Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp hoặc cho xã hội được cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định.

đ) Trường hợp là đảng viên, hằng năm phải được xếp loại là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

3. Ưu tiên các doanh nghiệp, doanh nhân đã được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên, các doanh nhân có đề tài nghiên cứu hoặc ứng dụng tiến bộ khoa học đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp hoặc cho xã hội.

Điều 6. Thời gian tổ chức xét tặng và trao thưởng

Thời gian tổ chức xét tặng danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam được tổ chức 02 năm một lần (vào năm chẵn) và trao tặng vào dịp ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 của năm xét tặng.

Điều 7. Hội đồng xét tặng doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh.

1. Cơ cấu tổ chức: Hội đồng xét tặng doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, thành phần gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Các Phó Chủ tịch gồm: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Lao động tỉnh.

c) Các thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành có liên quan do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định vào năm tổ chức xét tôn vinh.

d) Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam) là cơ quan thường trực, giúp việc của Hội đồng.

2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng:

a) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, bỏ phiếu kín và quyết định theo đa số.

b) Điều kiện để cuộc họp bình xét có giá trị là phải từ 2/3 số thành viên Hội đồng trở lên tham dự.

c) Số thành viên vắng giao cho cơ quan Thường trực Hội đồng lấy ý kiến bằng văn bản để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Thành viên dự họp đúng thành phần quy định, không ủy quyền cho người khác dự họp thay.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng:

a) Quy định số lượng doanh nghiệp, doanh nhân để xét chọn;

b) Tổ chức họp xét và bỏ phiếu suy tôn các doanh nghiệp, doanh nhân trên cơ sở kết quả tổng hợp , thẩm định của cơ quan thường trực Hội đồng đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

c) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định tôn vinh và trao tặng danh hiệu cho doanh nhân, doanh nghiệp.

4. Nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng

a) Tổng hợp kết quả giới thiệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương và ý kiến của các Sở, ban, ngành liên quan để báo cáo Hội đồng.

b) Thẩm định hồ sơ trình Hội đồng.

c) Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu đến các doanh nhân và doanh nghiệp bằng Thư mời.

d) Chuẩn bị hiện vật khen thưởng đảm bảo quy định. đ) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hội đồng giao.

Điều 8. Thời gian và trình tự thủ tục xét tặng

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi danh sách tổng hợp giới thiệu đề nghị xét doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam) trước ngày 15/8 của năm tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu để Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam) tổng hợp, lấy ý kiến các ngành liên quan và tham mưu Hội đồng theo quy định.

2. Trên cơ sở theo dõi, tổng hợp đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương và ý kiến thống nhất của các Sở, ban, ngành có liên quan, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam) tổng hợp, thẩm định, tham mưu cho Hội đồng tổ chức cuộc họp xét, bỏ phiếu thống nhất kết quả; tham mưu Thư mời của Hội đồng xét tặng gửi đến các doanh nghiệp, doanh nhân được xét tặng danh hiệu tham gia Lễ trao tặng danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh.

Điều 9. Quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân được tặng danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

1. Quyền lợi

a) Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam được tặng Bằng Công nhận và tặng phẩm giải thưởng.

b) Được quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Được chọn tham gia đăng ký xét chọn danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

d) Được ưu tiên trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, hoạt động thương mại theo quy định.

2. Trách nhiệm

a) Sử dụng danh hiệu đúng mục đích.

b) Có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, giữ gìn và phát huy thành tích đạt được.

Điều 10. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức xét, tôn vinh và tặng phẩm kèm theo danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam do Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam) cơ quan Thường trực của Hội đồng xét tặng lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, được trích chi từ nguồn kinh phí của Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh hoặc nguồn kinh phí khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Chương III

THẨM QUYỀN TẶNG DANH HIỆU, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN VINH DANH HIỆU

Điều 11. Thẩm quyền tặng danh hiệu

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam.

Điều 12. Quản lý nhà nước về tôn vinh, trao thưởng danh hiệu

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về tôn vinh danh hiệu và trao thưởng danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc quản lý xét chọn, tôn vinh và sử dụng danh hiệu theo quy định.

Điều 13. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét chọn tôn vinh và tố cáo những hành vi vi phạm Quy chế này theo quy định của pháp luật.

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam) cơ quan Thường trực Hội đồng có trách nhiệm xem xét, giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo theo quy định; trường hợp cần thiết thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 14. Xử lý vi phạm

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu:

a) Cục Thuế tỉnh tổng hợp, giới thiệu danh sách doanh nghiệp, doanh nhân chấp hành pháp luật thuế; cung cấp số liệu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, tổng nguồn vốn.

b) Bảo hiểm xã hội tỉnh tổng hợp, giới thiệu danh sách doanh nghiệp, doanh nhân chấp hành pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; xác nhận số liệu về số lao động, thu nhập bình quân của người lao động tính theo lương đóng bảo hiểm xã hội.

c) Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai tổng hợp, giới thiệu danh sách doanh nghiệp, doanh nhân thuộc phạm vi quản lý của cơ quan.

d) Liên đoàn Lao động tỉnh giới thiệu danh sách doanh nghiệp chấp hành tốt Luật Công đoàn, doanh nghiệp được công nhận "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".

đ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, giới thiệu danh sách doanh nghiệp, doanh nhân (thuộc phạm vi quản lý của cơ quan) chấp hành tốt pháp luật lao động về an toàn vệ sinh lao động, gửi và thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt việc sử dụng lao động trong doanh nghiệp, không xảy ra ngừng việc tập thể, lãn công và đình công trái pháp luật.

e) Liên minh hợp tác xã tỉnh tổng hợp, giới thiệu danh sách các hợp tác xã được xếp loại hoạt động từ loại khá trở lên.

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giới thiệu các doanh nghiệp, doanh nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Chú ý về việc thực hiện công tác an ninh quốc phòng, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

2. Trách nhiệm của Sở, Ban, ngành có liên quan cho ý kiến:

Trên cơ sở tổng hợp danh sách giới thiệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam) có trách nhiệm lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các Sở, Ban, ngành liên quan để tổng hợp, báo cáo trình Hội đồng xét tặng. Các Sở, Ban, ngành được lấy ý kiến có trách nhiệm cho ý kiến thuộc lĩnh vực phạm vi quản lý liên quan.

Điều 16.

1. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phổ biến Quy chế này đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu và doanh nhân tiêu biểu; Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ trao tặng; theo dõi, tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xét tặng, tôn vinh và trao thưởng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


104

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78