Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015

Số hiệu: 1722/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 05/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1722/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2013-2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”.

Căn cứ Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 28/12/2012 của Ban Thường vụ Tnh ủy về việc Thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đ án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Xét Tờ trình số 184/TTr-KHĐT/KTN ngày 22/8/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015 với các nội dung sau:

I. Mục tiêu:

- Sắp xếp lại mô hình tổ chức, quản lý Công ty tập trung vào sản xuất nước sạch nhằm đảm bảo chất lượng, số lượng nước, tạo tiền đề đổi mới toàn diện mô hình tổ chức và hoạt động kinh doanh theo hướng tinh gọn, hiện đại và tạo sự chuyển biến cơ bản về năng lực quản trị, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước.

II. Nội dung tái cơ cấu Công ty

1. Ngành nghề kinh doanh:

a) Ngành nghề chính: Sản xuất và cung cấp nguồn nước sinh hoạt phục vụ đô thị và công nghiệp.

b) Ngành nghề phụ: Thi công lắp đặt hệ thống cấp nước; cân chỉnh thủy lượng kế.

2. Vốn điều lệ: 130 tỷ đồng (sau khi đã chuyn giao những bộ phận cho đơn vị khác quản lý).

3. Phương án sắp xếp, đổi mới Công ty giai đoạn 2013-2015:

a) Các đơn vị trực thuộc Công ty:

- Phòng nghiệp vụ: 03 Phòng.

- Chi nhánh sản xuất nước: 03 Chi nhánh.

- Ban quản lý dự án: 01 Ban.

b) Thoái vốn đã đầu tư ra ngoài ngành hoặc không có hiệu quả:

- Thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Thung Lũng Vàng.

- Thoái vốn tại Công ty cổ phần Tư vấn cấp thoát nước.

c) Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tài sản, lao động sang đơn vị khác khi có quyết định của cơ quan có thm quyền:

- Xí nghiệp Cấp nước Đà Lạt và các bộ phận ghi thu, sửa chữa, điều hành,... của các Nhà máy nước tại các huyện Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh; các bộ phận có chức năng hoạt động phụ trợ phát triển mạng: Xí nghiệp Quản lý Thủy lượng kế, Xí nghiệp Xây lp và cung ứng vật tư ngành nước.

- Xí nghiệp Quản lý nước thải.

- Đội quản lý lòng hồ Đan Kia.

3. Chiến lược phát triển đến năm 2015:

Trong giai đoạn từ nay đến 2015, Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp và thực hiện cổ phần hóa để chuyển thành Công ty cổ phần sau năm 2015.

4. Tái cấu trúc quản trị Công ty tập trung vào những nội dung sau:

a) Áp dụng nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế; hoàn thiện cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, chú trọng kiểm soát rủi ro tài chính để có biện pháp phòng ngừa, hạn chế, khc phục và điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp; tăng cường năng lực, quyền hạn của kiểm soát viên và kim toán nội bộ.

b) Thực hiện công khai minh bạch trong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối thu nhập, công tác cán bộ; ký kết và thực hiện các hp đồng với những người có liên quan đến người quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài chính hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng:

a) Xây dựng phương án tài chính trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, xác định tài sản, vốn, công nợ phải chuyn giao, xử lý trước khi thực hiện cổ phần hóa.

b) Xây dựng kế hoạch, lộ trình thoái vốn gửi Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng:

a) Thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp sau tái cơ cấu.

b) Xây dựng quy chế quản trị nội bộ, đổi mới tổ chức quản trị doanh nghiệp có hiệu lực, hiệu quả.

3. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định chuyển giao: Xí nghiệp cấp nước Đà Lạt và các bộ phận ghi thu, sửa chữa, điều hành,... của các Nhà máy nước tại các huyện Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh; các bộ phận có chức năng hoạt động phụ trợ phát trin mạng: Xí nghiệp Quản lý Thủy lượng kế, Xí nghiệp Xây lắp và cung ứng vật tư ngành nước; Xí nghiệp Quản lý nước thải; Đội quản lý lòng hồ Đan Kia cho đơn vị khác quản lý trước khi thực hiện cổ phần hóa Công ty.

4. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng:

a) Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng dẫn của các sở, ngành.

b) Thực hiện tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp theo các nội dung nêu tại điểm 4 phần II.

c) Xây dựng, triển khai thực hiện các quy chế, quy định về giám sát, kim tra, thanh tra việc chp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban CĐĐM&PTDN TW;
- Bộ Tài chính;
- TT TU; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- UBND các huyện, TP thuộc tỉnh;
- Lưu: VT, ĐMDN.

KT. CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.042

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5