Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 171/2003/QĐ-BCN thành lập Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn, Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành.

Số hiệu: 171/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 24/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 171/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CAO NGẠN, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Công văn số 1403/CP-ĐMDN ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ký quyết định thành lập Công ty Nhiệt điện Na Dương và Nhiệt điện Cao Ngạn;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Than Việt Nam tại Công văn số 3308/CV-HĐQT ngày 16  tháng 10  năm 2003;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn, doanh nghiệp nhà nước hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Than Việt Nam.

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn;

Tên giao dịch quốc tế: Cao Ngan Thermal Power Company, tên viết tắt: CNPC;

2. Trụ sở Công ty đặt tại phường Quán Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

3. Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn thực hiện chế độ hạch toán kinh tế phụ thuộc, được sử dụng con dấu riêng, được mở  tài khoản và quan hệ tín dụng với Ngân hàng và Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2.

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn và bán điện cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

2. Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm thành lập: 1.802.975.582.649,00 đồng

(Một ngàn tám trăm lẻ hai tỷ, chín trăm bảy lăm triệu, năm trăm tám hai ngàn, sáu trăm bốn mươi chín đồng chẵn).

Điều 3. Bộ máy của Công ty gồm:

1. Giám đốc,

2. Các Phó giám đốc,

3. Kế toán trưởng,

4. Các phòng ban kỹ thuật, nghiệp vụ,

5. Các phân xưởng vận hành và sửa chữa.

Điều 4. Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Than Việt Nam phê duyệt, theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và những quy định khác của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như điều 5,
- Bộ, Thứ trưởng(để b/c), 
- VPCP,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch- Đầu tư,
- Bộ Lao động, TB-XH,
- Bộ Tài chính, 

- Bộ Công an,
- Bộ KHCN, 

- Bộ Thương mại,
- Ngân hàng Nhà nước,

- Kho bạc Nhà nước,
- UBND tỉnh Thái Nguyên,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB(3b).
 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Đỗ Hữu Hào

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 171/2003/QĐ-BCN thành lập Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn, Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.310
DMCA.com Protection Status