Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 169/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 17/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 169/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 131/2003/QĐ-BCN NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN TỔNG ĐỘI XÂY LẮP ĐIỆN PLEIKU THUỘC CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN 3 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN 3.7

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Xây lắp điện 3 tại Công văn số 4215/CV/XLĐ3-TH ngày 14 tháng 10 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 131/2003/QĐ-BCN ngày 07 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Tổng đội Xây lắp điện Pleiku thuộc Công ty Xây lắp điện 3 thành Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.7 như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 36,62 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài: 12,38 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Xây lắp điện 3 và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.7 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
-
Như Điều 2,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc Nhà nước VN,
- UBND tỉnh Gia Lai,
- Ctcp Xây lắp điện 3.7 (3b),
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Thuý

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 169/2003/QĐ-BCN ngày 17/10/2003 sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 131/2003/QĐ-BCN về chuyển Tổng đội Xây lắp điện Pleiku thuộc Công ty Xây lắp điện 3 thành Công ty cổ phần Xây lắp điện 3.7 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.100

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!