Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1684/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Nhữ Văn Tâm
Ngày ban hành: 29/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1684/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-BTP ngày 03/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định số 66/2008/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, Hội Luật gia tỉnh và Liên minh hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Đ/c Chung: PCVP;
- Lưu: VT, NC.son.
Sonnh\QD557.55b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nhữ Văn Tâm

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 1687/QĐ-UBND ngày 29/8/ 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế cho doanh nghiệp.

- Tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng, chống rủi ro pháp lý, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các doanh nghiệp của tỉnh, tạo điều kiện thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thuận lợi, kịp thời.

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, đóng góp ý kiến và sử dụng thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử của tỉnh, giải đáp pháp luật, cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý Nhà nước (không thuộc danh mục văn bản bí mật Nhà nước) mà doanh nghiệp quan tâm, yêu cầu được cung cấp, đảm bảo sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện hỗ trợ pháp lý đối với mọi doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động.

- Hình thành mạng lưới tư vấn pháp luật gồm Báo cáo viên pháp luật, Luật gia và Cộng tác viên tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm các doanh nghiệp trên địa bàn được hỗ trợ tư vấn về các nội dung cơ bản của pháp luật kinh doanh.

- Các doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức có liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo chương trình này, chủ động tìm hiểu pháp luật, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý.

II. ĐỐI TƯỢNG:

Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp).

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ:

1. Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp:

a) Sở Tư pháp tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành để tổ chức đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh, giúp các doanh nghiệp dễ dàng truy cập, vận dụng;

b) Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu, đảm bảo hoạt động hiệu quả, phục vụ doanh nghiệp và người dân; cập nhật thường xuyên những văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là cập nhật, đăng tải kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới của tỉnh.

2. Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp:

- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (cơ quan thường trực - Sở Tư pháp) phối hợp với các cơ quan liên quan, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Liên minh hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên và Sở Lao động- Thương binh và xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu công nghiệp biên soạn tài liệu, tổ chức phổ biến, giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ động, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp.

3. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 10, Nghị định số 66/2008/NĐ-CP tổ chức tiếp nhận mọi vướng mắc, phản ánh của doanh nghiệp và thực hiện giải đáp hoặc chuyển đến các cơ quan chức năng có liên quan giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp (trừ các yêu cầu giải đáp pháp luật về các trường hợp cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp).

4. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh khi nhận được kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc hoàn thiện các quy định pháp luật, có trách nhiệm xem xét, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành; đồng thời, chuyển đến Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Sở Tư pháp làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định của pháp luật, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền; hoặc kiến nghị các cơ quan Trung ương đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan Trung ương. Hàng năm, Sở Tư pháp tổng hợp kết quả tiếp nhận, xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện các quy định pháp luật, dự thảo văn bản để Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 31/12.

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu công nghiệp, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có liên quan và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp thực hiện điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trong từng thời kỳ, theo ngành, lĩnh vực và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Khuyến khích các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh và các tổ chức, cá nhân có chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý tham gia thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 4, Điều 12, Nghị định số 66/2008/NĐ-CP.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tư pháp:

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

- Hàng năm, chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Lập dự trù kinh phí chuyển Sở Tài chính thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí bảo đảm cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

2. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh bố trí công chức, viên chức làm công tác pháp chế theo quy định của pháp luật để triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và Chương trình này.

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh có trách nhiệm kiện toàn tổ chức, bố trí công chức làm công tác tổ chức của đơn vị và thực hiện giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ; phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

4. Định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh sơ kết, tổng kết và báo cáo Bộ Tư pháp về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1684/QĐ-UBND ngày 29/08/2013 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.752

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.177.219