Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1628/QĐ-BGTVT năm 2010 chuyển Công ty Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1628/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 15/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1628/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24/5/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-BGTVT ngày 03/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt danh sách doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Biên bản thẩm định của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải lập ngày 07/6/2010;
Xét đề nghị của công ty Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải (Tờ trình số 253/TTr-VT ngày 02/6/2010 và Đề án chuyển đổi doanh nghiệp);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải (có trụ sở chính tại: số 190 Đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; tài khoản số: 0071000012584 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với những nội dung chính sau:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt:

Công ty Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: VIETNAM TRAVEL AND MARKETING TRANSPORTS COMPANY LIMITED

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: VIETRAVEL

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 190 Đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh có tài khoản số: 0071000012584 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Vốn điều lệ: Tạm tính là: 9.353.113.715 đồng (Chín tỷ, ba trăm năm mươi ba triệu một trăm, mười ba nghìn, bảy trăm mười lăm đồng).

Đến thời điểm đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt, làm cơ sở để điều chỉnh vốn điều lệ.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

1. Kinh doanh du lịch lữ hành;

2. Vận chuyển khách du lịch;

3. Đại lý bán vé máy bay cho các hãng hàng không;

4. Đại lý vận tải, xếp dỡ, giao nhận các loại hàng hóa theo sự ủy thác của chủ hàng;

5. Đại lý, môi giới hàng hải;

6. Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng;

7. Tư vấn du học;

8. Đại lý thu đổi ngoại tệ;

9. Dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ;

10. Quảng cáo thương mại;

11. Thiết kế tạo mẫu;

12. Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông;

13. Mua bán điện thoại di động và simcard;

14. Du lịch lặn biển (hoạt động bơi lội thể thao dưới nước);

15. Đại lý ký gửi và mua bán máy móc, trang thiết bị lặn;

16. Dịch thuật;

17. Đại lý bán vé tàu hỏa;

18. Hoạt động dịch vụ đưa người đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài;

19. Dạy nghề;

20. Xây dựng nhà các loại và xây dựng công trình kỹ thuật, dân dụng khác.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm: Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng chủ sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải.

Địa chỉ: Số 80 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Công ty Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải do chủ sở hữu nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ, lao động và lợi ích hợp pháp của Công ty Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải. Tổng giám đốc Công ty Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải có trách nhiệm thực hiện quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh và bàn giao doanh nghiệp theo đúng quy định; điều hành mọi hoạt động của Công ty ổn định đến khi chính thức bàn giao sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải.

Điều 6. Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải có trách nhiệm:

- Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

- Triển khai thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo đúng quy định tại Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng giám đốc Công ty Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải, Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1628/QĐ-BGTVT năm 2010 chuyển Công ty Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.443
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77