Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 162/2006/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch cho hộ kinh doanh cá thể do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 162/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phí Thái Bình
Ngày ban hành: 11/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 162/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO UBND QUẬN, HUYỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH GIA CẦM (MỔ SẴN) VÀ SẢN PHẨM GIA CẦM SẠCH CHO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND ngày 22/7/2006 của Hội đồng nhân dân Thành phố về "Phân cấp một số lĩnh vực quản lý Nhà nư­ớc về kinh tế-xã hội; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ ngân sách năm 2007";
Căn cứ Quyết định số 169/2005/QĐ-UB ngày 02/11/2005 về ban hành "Quy định tạm thời phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội" của UBND Thành phố;
Căn cứ vào Ch­ương trình cải cách hành chính thành phố giai đoạn 2001-2010 đư­ợc UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 34/QĐ-UB ngày 04/3/2002;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thư­ơng mại Hà Nội tại tờ trình số 2025/Tr-STM ngày 30 tháng 8 năm  2006;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền cho UBND các quận, huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch của  hộ kinh doanh cá thể.

Điều 2. Giám đốc Sở Thư­ơng mại thực hiện ngừng cấp các loại giấy phép trên kể từ ngày 01/10/2006 và có trách nhiệm  bàn giao, hư­ớng dẫn, kiểm tra UBND các quận, huyện thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình cấp phép.

Điều 3.  Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Thư­ơng mại, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi gửi:
-Như­ Điều III
-Đ/c Chủ tịch UBND TP / để b/c
-Các đ/c PCT UBND TP/  nt
-Đài PT và TH HN, các báo HNM, KTĐT
-Sở Nội vụ, Tư­ pháp, KH&ĐT
-CPVP,TH, các tổ CV, CN.
-Lưu

TM/ỦY BAN NHÂN DÂN
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ  CHỦ TỊCH

 
 


Phí Thái Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 162/2006/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch cho hộ kinh doanh cá thể do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.548

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112