Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1613/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn kinh doanh doanh nghiệp Hà Nội 2016

Số hiệu: 1613/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 08/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1613/-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THÁO GỠ KHÓ KHĂN, THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Chương trình hành động số 17/CTr-UBND ngày 20/01/2016 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 03/01/2016, Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND Thành phố về những nhim vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tại tờ trình số 32/TTr-KH&ĐT ngày 05/4/2016 về việc thành lập Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội gồm các ủy viên sau:

1. Đ/c Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban.

2. Đ/c Nguyễn Doãn Ton - Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Phó Trưởng Ban.

3. Đ/c Nguyễn Văn Tứ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên thường trực.

4. Đ/c Hà Minh Hải-Giám đốc Sở Tài chính- Ủy viên.

5. Đ/c Nguyễn Minh Mười - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường - Ủy viên.

6. Đ/c Ngô Quý Tuấn- Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc - Ủy viên.

7. Đ/c Trần Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng- Ủy viên.

8. Đ/c Nguyễn Quốc Khánh- Phó Giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội - Ủy viên.

9. Đ/c Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội - Ủy viên.

10. Đ/c Hoàng Việt Trung - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi Nhánh Hà Nội - Ủy viên.

11. Đ/c Trần Quốc Định - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội - Ủy viên.

12. Đ/c Nguyễn Ngọc Kỳ - Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố - Ủy viên.

13. Đ/c Đàm Tiến Thắng - Phó Giám đốc Sở Công thương - Ủy viên.

14. Đ/c Nguyễn Đức Quang - Phó Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất - Ủy viên.

15. Đ/c Nguyễn Gia Phương - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố.

16. Đ/c Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội - Ủy viên.

17. Đ/c Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hà Nội - Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn Ban chỉ đạo:

- Lập kế hoạch, chỉ đạo các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, trong việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, đôn đốc việc phối hợp hoạt động của các sở, ngành, các tổ chức trong việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Chương trình hành động số 17/CTr-UBND ngày 20/01/2016 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 03/01/2016, Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (thực hiện nội dung II.1.3. Cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và hội nhập).

- Phê duyệt các đề xuất do cơ quan thường trực, Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo trình nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc do doanh nghiệp đề xuất.

- Nhiệm vụ chi tiết của các sở, ngành - ủy viên Ban chỉ đạo theo phụ lục kèm theo.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo:

- Ban chỉ đạo thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm và không có con dấu riêng; Trưởng ban và Phó trưởng ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND Thành phố; Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo sử dụng con dấu và tài khoản của mình.

- Ban chỉ đạo thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo; Việc thành lập Tổ công tác do Trưởng ban chỉ đạo quyết định.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, tổng hợp đề xuất các khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban chỉ đạo xem xét, giải quyết.

- Trong quá trình hoạt động, nếu có những phát sinh liên quan đến các sở, ngành không là thành viên Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực thay mặt Ban chỉ đạo mời các cơ quan liên quan dự họp, giải quyết công việc.

- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do ngân sách nhà nước thành phố đảm bảo và được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp được giao cho cơ quan thường trực.

- Nhiệm vụ của các ủy viên Ban chỉ đạo tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ngành; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thị xã; Các Thành viên Ban chỉ đạo và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- T.Trực Thành Ủy; Để b/c
- T.Trực HĐND Thành phố; Để b/c
- Văn phòng Chính phủ; Để b/c
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Như điều 4;
- Lưu VP.KH&ĐT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Đức Chung

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ỦY VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THÁO GỠ KHÓ KHĂN, THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội)

1. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo chung hoạt động của Ban chỉ đạo.

2. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Phó Trưởng Ban, chỉ đạo thực hiện triển khai công tác của Ban chỉ đạo, phê duyệt việc thành lập Tổ công tác, Kế hoạch hoạt động giúp việc Ban chỉ đạo. Chỉ đạo cụ thể nội dung:

- Cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và hội nhập tại Chương trình hành động số 17/CTr - UBND ngày 20/01/2016 của UBND Thành phố (mục II.1.3).

- Tổ chức giao ban Ban chỉ đạo và chỉ đạo trực tiếp hoạt động Tổ công tác.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Tứ - Ủy viên thường trực: Chỉ đạo công tác tổng hợp, đề xuất của Tổ công tác báo cáo Ban chỉ đạo.

4. Các đồng chí Ủy viên Ban chỉ đạo: Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành được phân công trong Chương trình hành động số 17/CTr-UBND ngày 20/01/2016 của UBND Thành phố. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo phân công và chỉ đạo tổ công tác thực hiện, đề xuất, báo cáo.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1613/QĐ-UBND ngày 08/04/2016 về thành lập Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.466

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!