Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 160/2003/QĐ-BCN sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 152/2003/QĐ-BCN về chuyển Đại lý tàu biển Than Việt Nam thuộc Công ty Cảng và Kinh doanh than thành Công ty cổ phần Đại lý tàu biển Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 160/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 07/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 160/2003/QĐ-BCN

Hà Nội,, ngày 07 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 152/2003/QĐ-BCN NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN ĐẠI LÝ TÀU BIỂN THAN VIỆT NAM THUỘC CÔNG TY CẢNG VÀ KINH DOANH THAN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ TÀU BIỂN THAN VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Tổng công ty Than Việt Nam tại Công văn số 3105/CV-HĐQT ngày 30 tháng 9 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 152/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Đại lý tàu biển than Việt Nam thuộc Công ty Cảng và Kinh doanh than thành Công ty cổ phần Đại lý tàu biển than Việt Nam như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 1.837.000.000 đồng (một tỷ tám trăm ba mươi bảy triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 85,9 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Đại lý: 14,1 %;

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam, Giám đốc Công ty Cảng và Kinh doanh than và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Đại lý tàu biển Than Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2,

- Văn phòng Chính phủ,

- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,

- Bộ Tài chính,

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Bộ Nội vụ,

- Bộ LĐTB và XH,

- Ngân hàng Nhà nước VN

- UBND tỉnh Quảng Ninh, 

- Ctcp Đại lý tàu biển Than VN (5b),

- Công báo, 

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),

- Các đ/c Thứ trưởng,

- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,

- Lưu VP, TCCB (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Hào

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 160/2003/QĐ-BCN sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 152/2003/QĐ-BCN về chuyển Đại lý tàu biển Than Việt Nam thuộc Công ty Cảng và Kinh doanh than thành Công ty cổ phần Đại lý tàu biển Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.288
DMCA.com Protection Status