Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 31/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2013/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 31 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU "DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU" VÀ "DOANH NHÂN TIÊU BIỂU" TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 603/TTr-SNV ngày 20 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo Quảng Bình;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG DANH HIỆU "DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU" VÀ "DOANH NHÂN TIÊU BIỂU" TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 16/2013/QĐ-UBND  ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nhân tiêu biểu" (sau đây gọi tắt là xét tặng danh hiệu) đối với doanh nghiệp và doanh nhân có các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

2. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng và các quy định khác về công tác thi đua, khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình là danh hiệu tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao và có thành tích nổi bật; tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện; góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Bình.

1. Đối với doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài) được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác xã; có tổ chức công đoàn; có quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ 05 năm trở lên.

2. Đối với doanh nhân - người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ nhiệm Hợp tác xã và chủ doanh nghiệp tư nhân có quá trình điều hành, quản lý doanh nghiệp liên tục trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ 03 năm trở lên.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức xét tặng

1. Việc xét tặng danh hiệu không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp, không hạn chế số lượng tham dự.

2. Doanh nghiệp, doanh nhân tham dự xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình phải thực hiện đúng các quy định về ngành, nghề tại Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Việc xét tặng, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, chính xác, công khai, công bằng, khách quan, đảm bảo tính tiêu biểu trên phạm vi toàn tỉnh và trên cơ sở tự nguyện của doanh nghiệp, doanh nhân; phải tuân thủ các quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.

4. Doanh nghiệp, doanh nhân được tặng danh hiệu tiêu biểu phải đạt điểm chuẩn và tối thiểu đạt 2/3 số phiếu tín nhiệm suy tôn của các thành viên Hội đồng xét tặng.

5. Hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nghiệp và doanh nhân có giá trị cho 01 lần tổ chức.

Điều 4. Hình thức tôn vinh và khen thưởng

1. "Doanh nghiệp tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận "Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Bình", tặng phẩm lưu niệm (Cúp + Logo biểu trưng tỉnh Quảng Bình) và tiền thưởng kèm theo 15 lần mức lương cơ sở;

2. "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận "Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Bình", tặng phẩm lưu niệm (Cúp + Logo biểu trưng tỉnh Quảng Bình) và tiền thưởng kèm theo 5 lần mức lương cơ sở.

Điều 5. Kinh phí tổ chức

1. Kinh phí tổ chức xét tặng danh hiệu và tiền thưởng được trích từ nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng hàng năm của tỉnh và các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật và không vi phạm khoản 3 Điều 6 Quy chế này. Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu lập dự toán trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự xét tôn vinh danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình không phải nộp bất kỳ khoản lệ phí nào.

Điều 6. Các hành vi nghiêm cấm

1. Lập hồ sơ không trung thực để tham dự xét tặng danh hiệu.

2. Lợi dụng danh hiệu đã được tôn vinh và giải thưởng đã được trao tặng để có hành vi vi phạm pháp luật.

3. Huy động kinh phí dưới các hình thức đối với cá nhân, tổ chức trong danh sách tham gia bình chọn xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng.

4. Tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

5. Không tuân theo thủ tục, gây khó khăn, đặt ra các thủ tục phức tạp trong việc xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân.

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ép buộc doanh nghiệp, doanh nhân tham gia và đóng góp kinh phí xét tặng danh hiệu và lập giải thưởng;

7. Các hành vi vi phạm Quy chế này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Chương II

TỔ CHỨC XÉT TẶNG DANH HIỆU

Điều 7. Việc xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình được tổ chức 2 năm một lần và trao tặng vào dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 (theo năm tổ chức); trong trường hợp cần thiết thì do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Mỗi lần xét tặng danh hiệu và tôn vinh không quá 10 doanh nghiệp và 10 doanh nhân tiêu biểu. Ngoài ra Hội đồng xét tặng danh hiệu xem xét đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho không quá 10 doanh nghiệp và 10 doanh nhân đạt điểm chuẩn theo quy định nhưng không được tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Quảng Bình.

Điều 8. Thẩm quyền tổ chức xét, tôn vinh

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc tổ chức xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu lãnh đạo Sở Nội vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nhân tiêu biểu".

3. Hội đồng xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình (gọi tắt là Hội đồng) giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, chấm điểm đối với các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự xét tặng danh hiệu.

Điều 9. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình

1. Hội đồng xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nhân tiêu biểu" do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, gồm các thành phần:

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng.

- Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

- Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Bình, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nhân tiêu biểu".

Cơ quan thường trực Hội đồng: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

2. Hoạt động của Hội đồng

Phiên họp của Hội đồng xét tặng danh hiệu được xem là hợp lệ khi có từ 2/3 số thành viên Hội đồng trở lên có mặt. Thành viên dự họp đúng thành phần, không được ủy quyền cho cán bộ khác dự họp thay. Hội đồng xét chọn biểu quyết bằng phiếu kín.

Điều 10. Trách nhiệm của Hội đồng

1. Nghiên cứu tài liệu liên quan đến chuyên môn của ngành, đơn vị và các lĩnh vực khác để tham dự hội nghị, thảo luận làm rõ thành tích của doanh nghiệp và doanh nhân đề cử tôn vinh;

2. Đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình quy định tại Quy chế này.

Điều 11. Trách nhiệm của Cơ quan thường trực Hội đồng

1. Tổng hợp số liệu, thẩm định báo cáo thành tích của doanh nghiệp, doanh nhân đề cử tôn vinh gửi các thành viên Hội đồng trước khi họp Hội đồng và báo cáo tại phiên họp Hội đồng.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả xét chọn.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu và tôn vinh "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình.

Chương III

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG DANH HIỆU "DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU", "DOANH NHÂN TIÊU BIỂU" TỈNH QUẢNG BÌNH

Điều 12. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình

1. Doanh thu năm sau cao hơn năm trước;

2. Kim ngạch xuất khẩu (đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu) vượt kế hoạch hàng năm của doanh nghiệp và năm sau cao hơn năm trước;

3. Lợi nhuận sau thuế năm sau cao hơn năm trước;

4. Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước;

5. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về tài nguyên và môi trường;

6. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác.

7. Tích cực giải quyết việc làm tại địa phương, thực hiện tốt chính sách đối với người lao động: đảm bảo việc làm cho người lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tích cực cải thiện điều kiện làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động;

8. Không vi phạm pháp luật về lao động, không xảy ra đình công, bãi công, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc cháy, nổ tại doanh nghiệp;

9. Tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo tại địa phương;

10. Tích cực chăm lo phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn, các tổ chức quần chúng trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình

1. Đã giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Quy chế này liên tục từ 03 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu;

2. Đã lãnh đạo doanh nghiệp có kết quả hoạt động 03 năm liên tục đạt các tiêu chí theo Điều 12 của Quy chế này;

3. Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

4. Tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực quản trị doanh nghiệp. Quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp;

5. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật;

6. Tích cực đóng góp, ủng hộ, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và doanh nhân tại địa phương.

Điều 14. Nguyên tắc ưu tiên trong xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình

1. Ưu tiên doanh nghiệp đã được tặng các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua của các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh ở mức Cờ thi đua, Bằng khen trở lên, được giải thưởng chất lượng Việt Nam trong vòng 02 năm đến thời điểm đề nghị; doanh nghiệp có từ 50% lao động nữ hoặc 20% lao động người tàn tật hoặc lao động thuộc diện chính sách và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn khi có số điểm bằng nhau.

2. Ưu tiên doanh nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới đã được Hội đồng khoa học cấp tỉnh hoặc Trung ương công nhận; quan tâm đến công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu của sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; trong 03 năm doanh nhân hoặc doanh nghiệp có ít nhất 01 lần được tặng thưởng Bằng khen của cấp Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trở lên.

Điều 15. Thang điểm xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình

1. Thực hiện đúng quy định pháp luật về đầu tư, sản xuất, kinh doanh, các nghĩa vụ đối với ngân sách, không vi phạm các quy định đối với nghĩa vụ nộp thuế và pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp: 10 điểm.

2. Doanh thu hàng năm tăng từ 10% trở lên so với năm trước đạt 15 điểm; nếu tăng thêm 1% được cộng thêm 0,1 điểm, nhưng điểm tăng thêm không quá 3 điểm;

3. Lợi nhuận tăng từ 5% trở lên so với năm trước (trong đó có số thuế thu nhập doanh nghiệp), hoàn thành vượt mức so với kế hoạch: 10 điểm, nếu tăng thêm 1% được cộng thêm 0,1 điểm, nhưng điểm tăng thêm không quá 3 điểm.

4. Nộp ngân sách tăng 10% trở lên so với năm trước và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tăng từ 10% trở lên đạt 10 điểm; nếu tăng thêm 1% được cộng thêm 0,1 điểm, nhưng điểm tăng thêm không quá 3 điểm.

5. Đầu tư trang thiết bị, công nghệ mới; bảo vệ môi trường sinh thái; bảo đảm vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về sở hữu trí tuệ: 10 điểm.

6. Thu nhập của người lao động tăng 10% trở lên so với năm trước: 10 điểm.

7. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ chính sách đối với người lao động, không vi phạm pháp luật lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo: 10 điểm.

8. Tổ chức Đảng (nếu có), các đoàn thể vững mạnh: 5 điểm, đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc (tiêu biểu) được cộng thêm 01 điểm.

9. Doanh nghiệp phát triển bền vững; xây dựng thương hiệu sản phẩm, chất lượng sản phẩm hàng hóa đảm bảo, giá cả phù hợp: 5 điểm.

10. Doanh nghiệp đã được tặng các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh từ mức Cờ thi đua, Bằng khen trở lên được cộng thêm 5 điểm.

Tổng số 100 điểm, trong đó điểm các tiêu chí 90 và 10 điểm thưởng.

Điều 16. Thang điểm xét tặng danh hiệu "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình

1. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả thể hiện ở doanh thu, lợi nhuận và nộp thuế của doanh nghiệp năm sau cao hơn năm trước, xây dựng tốt thương hiệu sản phẩm: 40 điểm.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan và nơi cư trú (có xác nhận của đơn vị và nơi cư trú): 10 điểm.

3. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, nhân đạo: 20 điểm.

4. Thu nhập của người lao động tăng 10% trở lên so với năm trước: 10 điểm

5. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho bản thân và cán bộ, công nhân viên, người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp: 05 điểm.

6. Trong vòng 03 năm liền kề đến thời điểm xét tặng danh hiệu, doanh nghiệp có ít nhất một lần được khen thưởng ở mức Bằng khen, Cờ thi đua của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh trở lên: 10 điểm.

7. Doanh nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới (có Bằng công nhận của Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp tỉnh hoặc Trung ương), quan tâm đến công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu của sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: 05 điểm.

Tổng số 100 điểm.

Chương IV

HỒ SƠ, THỦ TỤC, QUY TRÌNH TỔ CHỨC XÉT, TÔN VINH

Điều 17. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình

1. Bản đăng ký kèm theo biên bản đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị (mẫu số 1);

2. Báo cáo thành tích của doanh nghiệp (mẫu số 03);

3. Văn bản xác nhận của cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội về việc nộp ngân sách và đóng bảo hiểm cho người lao động;

4. Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về đóng góp, ủng hộ các Quỹ từ thiện, nhân đạo, tham gia thực hiện an sinh xã hội... (nếu có);

5. Văn bản xác nhận của địa phương cấp xã nơi doanh nghiệp đóng trụ sở về việc chấp hành các quy định của địa phương và tham gia của doanh nghiệp vào các phong trào do địa phương phát động;

6. Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ, Bằng khen (nếu có).

Số lượng: 02 bộ (bản chính). Hồ sơ gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Điều 18. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình

1. Bản đăng ký kèm theo biên bản đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị (mẫu số 2);

2. Báo cáo thành tích của doanh nghiệp và doanh nhân (mẫu số 04).

3. Văn bản xác nhận của cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội về việc nộp ngân sách và đóng bảo hiểm cho người lao động.

4. Văn bản xác nhận của địa phương nơi cư trú về việc chấp hành các quy định của địa phương và tham gia của doanh nhân vào các phong trào do địa phương phát động.;

5. Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ, Bằng khen (nếu có).

Số lượng: 02 bộ (bản chính).

Hồ sơ gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Điều 19. Quy trình xét tặng

Bước 1. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nhân tiêu biểu" và thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu theo thành phần quy định tại khoản 1, Điều 9 của Quy chế này.

Bước 2. Cơ quan thường trực Hội đồng thông báo kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình cho các địa phương, đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Bước 3. Cơ quan thường trực Hội đồng tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp số liệu, gửi số liệu tổng hợp và tóm tắt thành tích đến các Sở, ngành liên quan để thẩm định;

Cơ quan thường trực Hội đồng tổng hợp ý kiến thẩm định của các ngành gửi đến thành viên Hội đồng trước khi họp Hội đồng 5 ngày làm việc.

Bước 4. Tổ chức họp Hội đồng xét tặng theo trình tự:

- Cơ quan thường trực Hội đồng báo cáo tóm tắt tình hình tổng hợp hồ sơ đề cử.

- Hội đồng thảo luận, chấm điểm và bỏ phiếu kín suy tôn không quá 10 doanh nghiệp và 10 doanh nhân tiêu biểu.

Bước 5. Cơ quan thường trực hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 20. Hồ sơ cơ quan thường trực Hội đồng gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Tờ trình của Ban Thi đua - Khen thưởng (cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng) kèm theo danh sách trích ngang và báo cáo thành tích của doanh nghiệp, doanh nhân đề cử.

2. Biên bản họp xét của Hội đồng xét tặng danh hiệu, trong đó ghi rõ số phiếu của doanh nghiệp, doanh nhân được đề cử tôn vinh phải đạt từ 2/3 số phiếu trở lên của thành viên Hội đồng.

Số lượng: 02 bộ.

Điều 21. Tổ chức tôn vinh

Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu và tôn vinh "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình .

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm thực hiện theo đúng Quy chế này.

2. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình được xem xét khen thưởng theo quy định.

Điều 23. Xử lý vi phạm

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có quyền thu hồi Quyết định tặng danh hiệu nếu doanh nghiệp, doanh nhân vi phạm một trong những tiêu chuẩn bình chọn trước thời gian tổ chức Lễ và trao thưởng.

2. Những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy chế này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có nội dung cần bổ sung, sửa đổi, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC

MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ XÉT TẶNG
DANH HIỆU "DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU", "DOANH NHÂN TIÊU BIỂU"
TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quy chế xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình )1

Mẫu số 01

Bản đăng ký tham dự xét danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Bình

Mẫu số 02

Bản đăng ký tham dự xét danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Bình

Mẫu số 03

Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng Danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Bình

Mẫu số 04

Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng Danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Bình

* Thể thức và kỹ thuật trình bày của các mẫu báo cáo trong Phụ lục này phải được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

 

Mẫu số 01

TÊN ĐƠN VỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…………..,ngày …..tháng….... năm................

 

BẢN ĐĂNG KÝ

Tham dự xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Quảng Bình lần thứ.....năm .......

Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp  tiêu biểu tỉnh Quảng Bình” năm .....

Tên đơn vị: ...................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

Số điện thoại:.....................................................fax:.....................................

Địa chỉ email: ...............................................................................................

Ngày thành lập đơn vị: .................................................................................

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: .................................................................

Sau khi nghiên cứu Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Bình”. Đơn vị...... xin tự nguyện tham gia đăng ký xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Quảng Bình lần thứ......năm .....

 

(Xin gửi kèm theo Hồ sơ thành tích tham dự)

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 02

TÊN ĐƠN VỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…………..,ngày …..tháng….... năm................

 

BẢN ĐĂNG KÝ

Tham dự xét tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Quảng Bình lần thứ.....năm .....

Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Bình” năm .....

Tên tôi là: .....................................................................................................

Sinh ngày: .....................................................................................................

Chức vụ hiện tại: ..........................................................................................

Đơn vị công tác: ...........................................................................................

Số điện thoại: Cơ quan: ............................. Di động:....................................

Tóm tắt quá trình công tác:

Sau khi nghiên cứu Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Bình”. Tôi xin tự nguyện tham gia đăng ký xét tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Quảng Bình lần thứ.......năm ......

(Xin gửi kèm theo Hồ sơ thành tích tham dự)

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ NGƯỜI ĐĂNG KÝ

 

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình năm...

I. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp:...............................................................................................

- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) số:..........

do.......................................cấp ngày.........tháng...........năm.....................................

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính:...................................................

- Địa chỉ:..................................................................................................................

- Điện thoại:..............................................................Fax:........................................

- Email:.....................................................................Website:.................................

II. Thành tích đạt được trong 3 năm gần đây:

1. Doanh nghiệp đạt được các chỉ tiêu sau.

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm...

Năm...

So sánh

1

Vốn sở hữu

Triệu đồng

 

 

 

2

Doanh thu

Triệu đồng

 

 

 

3

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

 

 

 

4

Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu

%

 

 

 

5

Nộp Ngân sách

Triệu đồng

 

 

 

6

Số lượng CBCNV

Người

 

 

 

7

Bình quân thu nhập đầu người/tháng

Triệu đồng

 

 

 

8

Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện

Triệu đồng

 

 

 

9

Đầu tư cho đào tạo, đổi mới công nghệ

Triệu đồng

 

 

 

10

Hoạt động của tổ chức Đảng

TSVM/

TSVMTB

 

 

 

11

Hoạt động của tổ chức đoàn thể

VM/

VMXS

 

 

 

12

Giải quyết việc làm lao động mới trong năm

Người

 

 

 

2. Đánh giá những thành tích nổi bật tạo nên thành công của doanh nghiệp và khả năng hội nhập;

3. Phương hướng, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

4. Các danh hiệu, hình thức khen thưởng doanh nghiệp đạt được trong 2 năm gần đây.

Doanh nghiệp xin cam kết bản cáo cáo thành tích trên là đúng sự thật, nếu sai doanh nghiệp xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

 

..........., ngày..........tháng..........năm.............

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

 

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình

I. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên:..............................................................................................................

- Chức vụ:.................................................................................................................

- Đơn vị công tác:.....................................................................................................

- Chỗ ở hiện nay:......................................................................................................

- Điện thoại:..............................................................................................................

II. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp:...............................................................................................

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính:...................................................

- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) số:..........

do.......................................cấp ngày.........tháng...........năm.....................................

- Địa chỉ:..................................................................................................................

- Email:.....................................................................Website:.................................

II. Thành tích đạt được trong 03 năm gần đây:

1. Thành tích tập thể:

a) Doanh nghiệp đạt được các chỉ tiêu sau:

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm...

Năm...

So sánh

1

Vốn sở hữu

Triệu đồng

 

 

 

2

Doanh thu

Triệu đồng

 

 

 

3

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

 

 

 

4

Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu

%

 

 

 

5

Nộp Ngân sách

Triệu đồng

 

 

 

6

Số lượng CBCNV

Người

 

 

 

7

Bình quân thu nhập đầu người/tháng

Triệu đồng

 

 

 

8

Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện

Triệu đồng

 

 

 

9

Đầu tư cho đào tạo, đổi mới công nghệ

Triệu đồng

 

 

 

10

Hoạt động của tổ chức Đảng

TSVM/

TSVMTB

 

 

 

11

Hoạt động của tổ chức đoàn thể

VM/

VMXS

 

 

 

12

Giải quyết việc làm lao động mới trong năm

Người

 

 

 

b) Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của doanh nghiệp:

2. Thành tích cá nhân:

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan và nơi cư trú.

b) Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả.

c) Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.

d) Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp; quan tâm đến công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu của sản phẩm, để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;

e) Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho bản thân và cán bộ, công nhân viên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

f) Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của cá nhân: (thống kê từ Bằng khen trở lên trong vòng 3 năm trở lại đây).

Tôi xin cam kết bản báo cáo thành tích trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

................,ngày.........tháng.........năm.......

Xác nhận của doanh nghiệp Người viết báo cáo

 

* Ghi chú: Nếu đăng ký xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình năm 2013 thì số liệu báo cáo bao gồm 02 năm 2011 và năm 2012.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16/2013/QĐ-UBND ngày 31/07/2013 về Quy chế xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.684

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!