Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 155/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Châu Huệ Cẩm
Ngày ban hành: 01/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 155/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY SỮA VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Sữa Việt Nam (Công văn số 956/CTS-KTTK ngày 08 tháng 9 năm 2003), Phương án cổ phần hoá Công ty Sữa Việt Nam và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 03 tháng 9 năm 2003;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Sữa Việt Nam (doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 1.500.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 80,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 12,54 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ưu đãi cho người nông dân nuôi bò sữa : 2,66 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty : 4,80 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Sữa Việt Nam tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 2005/QĐ-TCKT ngày 19 tháng 8 năm 2003 của Bộ Công nghiệp) là 2.292.465.525.464 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 1.481.673.521.859 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 2.161 lao động trong Công ty là 212.320 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 6.369.600.000 đồng.

5. Ưu đãi cho người nông dân nuôi bò sữa.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho cho người nông dân nuôi bò sữa là 400.000 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 12.000.000.000 đồng.

Công ty Sữa Việt Nam tổ chức bán cổ phần cho người nông dân nuôi bò sữa theo Quy chế bán cổ phần ưu đãi cho người cung cấp nguyên liệu (số 940/CTS-QC ngày 01 tháng 9 năm 2003 của Công ty Sữa Việt Nam) và chịu trách nhiệm trước Bộ Công nghiệp và pháp luật về danh sách người nông dân nuôi bò sữa được mua ưu đãi và giá trị bán ưu đãi cho người nông dân nuôi bò sữa.

5. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Bộ Công nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Sữa Việt Nam thành Công ty cổ phần Sữa Việt Nam,

- Tên giao dịch quốc tế : VIETNAM DAIRY JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt :VINAMIL;

- Trụ sở chính đặt tại : 36-38 Ngô Đức Kế, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất và kinh doanh sữa hộp, sữa bột, bột dinh d­ưỡng và các sản phẩm từ sữa khác;

- Sản xuất và kinh doanh bánh, sữa đậu nành và n­ước giải khát;

- Kinh doanh thực phẩm công nghệ, thiết bị phụ tùng, vật t­ư, hoá chất và nguyên liệu;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Sữa Việt Nam là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Công ty Sữa Việt Nam tiến hành bán cổ phần thông qua Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Sữa Việt Nam có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Sữa Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sữa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, KH và ĐT,
Nội vụ, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Ctcp Sữa Việt Nam (5b),
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Châu Huệ Cẩm


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 155/2003/QĐ-BCN ngày 01/10/2003 về việc chuyển Công ty Sữa Việt Nam thành Công ty cổ phần Sữa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.671

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105