Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Khách sạn Kỳ Đồng thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng thành Công ty cổ phần Thương mại Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 15/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 06/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN KHÁCH SẠN KỲ ĐỒNG THUỘC CÔNG TY KIM KHÍ HẢI PHÒNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẢI PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 31 tháng 03 năm 1999 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án chuyển Khách sạn Kỳ Đồng thành Công ty cổ phần Thương mại Hải Phòng;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam, (Công văn số 474/T-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 1999), Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Khách sạn Kỳ Đồng (đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng - Doanh nghiệp thành viên độc lập Tổng Công ty Thép Việt Nam ), gồm có:

1) Cơ cấu vốn Điều lệ:

- Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là: 1.500.000.000 đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam), trong đó:

+ Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty Kim khí Hải Phòng: 68 % vốn điều lệ,

+ Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp: 32 % vốn điều lệ.

Giá trị một cổ phần: 100.000 đồng Việt Nam.

2) Giá trị của Khách sạn Kỳ Đồng (theo Quyết định số 2077/1998/QĐ/HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 1998 của Tổng Công ty Thép Việt Nam về xác định giá trị Khách sạn Kỳ Đồng tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 07 năm 1998 để cổ phần hoá ):

- Giá trị thực tế doanh nghiệp: 1.150.000.000 đồng;

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 1.150.000.000 đồng.

3) Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

- Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 810 cổ phần (gồm 4 người); tổng số tiền ưu đãi cho người lao động là 24.300.000 đồng.

Điều 2. Chuyển Khách sạn Kỳ Đồng ( đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng - Doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Thép Việt Nam ) thành Công ty cổ phần Thương mại Hải Phòng kể từ ngày 01 tháng 04 năm 1999.

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Thương mại Hải Phòng,

- Tên giao dịch quốc tế: HAIPHONG STOCK COMMERCIAL COMPANY,

- Trụ sở đặt tại : số 1 Kỳ Đồng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điều 3. Công ty cổ phần Thương mại Hải Phòng kinh doanh ngành nghề: :

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch,

- Kinh doanh xuất nhập khẩu, dịch vụ vật tư, hàng hoá.

Điều 4. Công ty cổ phần Thương mại Hải Phòng là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật và hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Công ty.

Điều 5. Tổng Công ty Thép Việt Nam và Công ty Kim khí Hải Phòng có trách nhiệm chỉ đạo Khách sạn Kỳ Đồng tổ chức Đại hội Cổ đông lần thứ nhất (bầu Hội đồng Quản trị , Ban Kiểm soát, thông qua Điều lệ Công ty cổ phần )

Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Kim khí Hải Phòng và Khách sạn Kỳ Đồng có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ khách sạn Kỳ Đồng cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Hải Phòng.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam, Giám đốc Công ty Kim khí Hải Phòng và Giám đốc Khách sạn Kỳ Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 7,
- Ban ĐMQLDNTW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN,-
- Tổng CụcQLV&TSNN tại DN,
- UBND TP Hải Phòng ,
- Công đoàn Công nghiệp VN,
- CTy Cổ phần Thương mại Hải Phòng,
- Ban Đổi mới QLDN Bộ Công nghiệp,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Lê Quốc Khánh

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Khách sạn Kỳ Đồng thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng thành Công ty cổ phần Thương mại Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.233
DMCA.com Protection Status