Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 145/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Lắp máy và Xây dựng điện thuộc Công ty Lắp máy thành Công ty cổ phần Lắp máy và Xây dựng điện do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành.

Số hiệu: 145/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 23/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 145/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN THUỘC CÔNG TY LẮP MÁY THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN

 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Công văn số 947/CV-ĐMDN ngày 22 tháng 11 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Lắp máy và Xây dựng điện và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 11 tháng 11 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Lắp máy và Xây dựng điện thuộc Công ty Lắp máy (công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

 Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp : 86,80 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Xí nghiệp: 13,20 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Lắp máy và Xây dựng điện tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 để cổ phần hoá (Quyết định số 2586/QĐ-TCKT ngày 01 tháng 10 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 58.252.019.009 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là 5.044.770.443 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.                                 

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 282 lao động trong Xí nghiệp là 39.210 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 1.176.300.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 32 lao động nghèo là 4.550 cổ phần, trị giá 318.500.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và  giải quyết lao động dôi dư của Xí nghiệp, Công ty Lắp máy làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Lắp máy và Xây dựng điện thuộc Công ty Lắp máy thành Công ty cổ phần Lắp máy và Xây dựng điện,

- Tên giao dịch quốc tế: INSTALLATION AND ELECTRIC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY, tên viết tắt: IEC;

- Trụ sở chính: Km số 9+200 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp có điện áp đến 500kV; xây lắp các công trình nguồn điện; xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, công trình kết cấu hạ tầng, đường giao thông, thuỷ lợi vừa và nhỏ;

- Gia công, chế tạo kết cấu thép; chế tạo, lắp ráp tủ bảng điện cao, trung, hạ thế và các phụ kiện chuyên ngành xây lắp điện;

- Tư vấn đầu tư, lập dự án; tư vấn thiết kế các công trình công nghiệp, dân dụng, công trình điện; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh doanh nhà đất;

- Thí nghiệm và hiệu chỉnh các thiết bị điện;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Lắp máy và Xây dựng điện là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh; được sử dụng con dấu, mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Lắp máy tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Lắp máy có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp Lắp máy và Xây dựng điện cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Lắp máy, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Lắp máy và Xây dựng điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp,
  Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hà Nội,
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

 
 


Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 145/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Lắp máy và Xây dựng điện thuộc Công ty Lắp máy thành Công ty cổ phần Lắp máy và Xây dựng điện do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.579
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125