Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1432/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 1432/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 17/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1432/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 17 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại Tờ trình số 151/TTr-BQL ngày 09/05/2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 22 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế được ban hành tại Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của UBND tỉnh (kèm theo danh mục 22 thủ tục hành chính).

Lý do: một số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và được thay thế.

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Mã số

Lý do

I. Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp

1

Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

158572

Thay thế

2

Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

158573

Thay thế

3

Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

158577

Thay thế

4

Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty cổ phần

158581

Thay thế

5

Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty hợp danh

158587

Thay thế

6

Thủ tục Giải thể DN đối với Công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

158592

Thay thế

7

Thủ tục Giải thể DN đối với Công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

158595

Thay thế

8

Thủ tục Giải thể DN đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

014395

Thay thế

9

Thủ tục Giải thể đối với Công ty cổ phần

158597

Thay thế

10

Thủ tục Giải thể DN đối với Công ty hợp danh

158609

Thay thế

II. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và XK, NK

1

Thủ tục Cấp GCNXXHH (C/O) mẫu D

016136

Thay thế

III. Lĩnh vực việc làm

1

Thủ tục Cấp mới GPLĐ cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

016179

Thay thế

2

Thủ tục Cấp lại GPLĐ cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

016246

Thay thế

3

Thủ tục Gia hạn GPLĐ cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

016265

Thay thế

IV. Lĩnh vực lao động, tiền lương

1

Thủ tục đăng ký Thỏa ước lao động tập thể

016253

Thay thế

2

Thủ tục đăng ký mới hoặc đăng ký lại hệ thống thang lương, bảng lương

016750

Thay thế

V. Lĩnh vực an toàn lao động

1

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

016259

Thay thế

VI. Lĩnh vực lao động ngoài nước

1

Thủ tục đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày

014300

Thay thế

VII. Lĩnh vực Môi trường

1

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

016267

Thay thế

2

Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án

016275

Thay thế

3

Thủ tục Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

110069

Thay thế

4

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (ĐTM bổ sung)

016775

Thay thế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1432/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.068

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.19