Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp tại Quyết định 1129/QĐ-TTg của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 14/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Võ Thành Kỳ
Ngày ban hành: 19/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2009/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1129/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH VÀ TIẾN BỘ TRONG DOANH NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 3612/LĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2008 về việc ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch triển khai Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để triển khai.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này và định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Tư pháp, Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Công thương, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp; Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo BR-VT, Tỉnh đoàn tỉnh BR-VT; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1129/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22-CT/TW NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH VÀ TIẾN BỘ TRONG DOANH NGHIỆP.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra nhiều vụ tranh chấp lao động dẫn đến đình công không đúng quy định của pháp luật lao động của tập thể lao động tại các doanh nghiệp và có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, gây mất ổn định trật tự xã hội và làm thiệt hại đến lợi ích của người lao động, doanh nghiệp và nền kinh tế. Để khắc phục tình trạng trên và nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 12/9/2008 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vũng Tàu tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp góp phần ổn định môi trường đầu tư, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

2. Chủ động hoàn thiện môi trường pháp lý hướng hoạt động đình công tại các doanh nghiệp diễn ra trong khuôn khổ pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Tập trung tạo bước chuyển biến mới trong các hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, công tác quản lý nhà nước về lao động, đặc biệt chú trọng việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp nhằm đảm bảo vai trò là tổ chức đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; góp phần ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra các vụ tranh chấp lao động tập thể dẫn đến đình công trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

a) Giao Sở Lao động- thương binh và xã hội thực hiện:

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh thành lập và xây dựng quy chế hoạt động Ban chỉ đạo Quan hệ lao động, trình UBND tỉnh trong quý I năm 2009; xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động 3 bên giữa đại diện người lao động, đại diện người sử dụng lao động và cơ quan quản lý Nhà nước về lao động; hỗ trợ UBND cấp huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp phòng ngừa và hạn chế đình công không đúng trình tự quy định của pháp luật;

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động trong doanh nghiệp; xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm khắc đối với những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm pháp luật lao động;

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp rà soát lại các nội dung ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ, hoàn thành trong quý I năm 2009;

- Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới về lĩnh vực lao động đến các doanh nghiệp, người lao động và các tổ chức có liên quan; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Chi nhánh Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu hướng dẫn quy trình thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phát triển dạy nghề và nâng cao trình độ văn hóa, trình độ tay nghề gắn liền với giáo dục pháp luật và ý thức tác phong lao động công nghiệp cho công nhân, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quý III năm 2009;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động Tỉnh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu xây dựng và lập dự toán kinh phí Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp theo quy định tại quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 21/4/2008 của UBND Tỉnh v trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt trong quý II năm 2009.

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các biện pháp quản lý về hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp; định kỳ tổ chức trao đổi, đối thoại với các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, các nhà đầu tư nước ngoài để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách và pháp luật hiện hành, trong đó có vấn đề thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với người lao động; cung cấp danh sách các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép trên địa bàn cho Sở Lao động-TBXH, ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố Vũng Tàu để làm cơ sở rà soát, theo dõi tình hình thực hiện pháp luật của các doanh nghiệp.

c) Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Lao động-thương binh và xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các khu công nghiệp nghiên cứu, xây dựng chính sách nhằm khuyến khích các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia xây dựng nhà ở, công trình xã hội cho người lao động; lập Đề án phát triển nhà ở cho công nhân, xây dựng công trình sinh hoạt văn hóa, cơ sở phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp tập trung trình UBND Tỉnh trong quý III/2009.

d) Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu xây dựng Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đóng trên địa bàn Tỉnh.

đ) Giao Công an Tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, ngăn chặn kịp thời các vụ đình công gây bạo loạn, các đối tượng thù địch lợi dụng nhằm chống phá, gây mất ổn định an ninh chính trị; có biện pháp xử lý nghiêm minh theo pháp luật các phần tử xúi giục, kích động công nhân đình công trái pháp luật, chống người thi hành công vụ hoặc ngăn cản công nhân vào làm việc, gây mất trật tự công cộng.

e) Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trực tiếp đến người lao động và người sử dụng lao động trong các khu công nghiệp; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo ủy quyền như: Hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng và đăng ký nội quy lao động, thang bảng lương, thỏa ước lao động tập thể, cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài v.v; đôn đốc các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật lao động; Giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo về lao động trong các khu công nghiệp theo quy định.

g) Giao Bảo hiểm xã hội Tỉnh thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện thu, nộp bảo hiểm xã hội đầy đủ để đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội chi nhánh cấp huyện cung cấp danh sách doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội để Thanh tra lao động kịp thời xử lý đơn vị có dấu hiệu vi phạm, cần thiết có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân tỉnh đối với những doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, không để tình trạng nợ kéo dài.

h) Đài Phát thanh- Truyền hình, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu chủ động phối hợp với sở Lao động-thương binh và x hội tổ chức tuyn truyền về pháp luật lao động và chính sách mới của Nhà nước; chỉ đạo việc đưa tin bảo đảm chính xác, đầy đủ, tránh đưa tin gây hiểu lầm, kích động đình công, bãi công; định hướng dư luận xã hội, người lao động, chủ sử dụng lao động nghiêm túc chấp hành pháp luật lao động.

i) Đề nghị Liên đoàn Lao động Tỉnh:

- Chỉ đạo đẩy mạnh việc thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp, nhất là trong doanh nghiệp FDI, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở; có kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực hoạt động, kỹ năng đàm phán, thương lượng cho cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp nhằm bảo đảm vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đề xuất, kiến nghị cụ thể các chính sách bảo đảm quyền lợi đối với cán bộ công đoàn tại doanh nghiệp;

- Chỉ đạo công đoàn ngành, công đoàn các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ công đoàn cơ sở đàm phán, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp;

- Triển khai các giải pháp cụ thể tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật lao động cho người lao động; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

2) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức Đoàn thanh niên tại các doanh nghiệp, đặc biệt trong các doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp FDI nhằm xây dựng đội ngũ công nhân lao động trong các doanh nghiệp có nhận thức chính trị, có hiểu biết pháp luật và có trình độ văn hóa, tay nghề đáp ứng được yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

3) Giao Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố:

- Thực hiện nghiêm chỉnh nội dung công văn số 4395/UBND-VP ngày 14/7/2008 của UBND Tỉnh về tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế tranh chấp lao động và công văn số 5024/UBND-VP ngày 11/8/2008 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lao động theo thẩm quyền;

- Phát huy vai trò của Tổ công tác liên ngành cấp huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết đình công không đúng trình tự quy định của pháp luật; có biện pháp thường xuyên cung cấp thông tin địa chỉ, số điện thoại (đường dây nóng) của Tổ công tác để các doanh nghiệp tiện liên lạc khi có đình công xảy ra.

4. Đề nghị Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại tỉnh B Rịa-Vũng Tàu:

- Có kế hoạch định kỳ tổ chức gặp gỡ, làm việc với các chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động để nghe ý kiến, đồng thời đôn đốc các doanh nghiệp phải tôn trọng và chấp hành các quy định của pháp luật lao động;

- Phối hợp với các cơ quan Nhà nước và các cơ quan liên quan xây dựng quy chế hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp trong tỉnh;

- Xây dựng chương trình hành động nâng cao năng lực cho các hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực quan hệ lao động; thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, cung cấp thông tin, tư vấn … cho các hiệp hội doanh nghiệp và người sử dụng lao động trong việc thực hiện pháp luật lao động và xây dựng quan hệ lao động tiến bộ trong doanh nghiệp. Trước mắt, tập trung hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể;

- Nghiên cứu, tổng kết các mô hình quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; tổ chức khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động tiến bộ và phổ biến để áp dụng rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong kế hoạch này và căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được phân công, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ trì chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai thực hiện ngay để đảm bảo kịp thời và hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tham gia phối hợp thực hiện khi có yêu cầu.

2. Giao Sở Lao động-thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này và định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh và các cơ quan có liên quan.

3. Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, nếu cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 về Kế hoạch triển khai tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp tại Quyết định 1129/QĐ-TTg của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.367

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.158.251.104