Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 139/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 139/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG ĐỀ ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (Công văn số 1105/TT-UB ngày 25 tháng 5 năm 2005),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt bổ sung Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2005 - 2006 như Phụ lục kèm theo.

Lâm trường Hướng Hoá, Lâm trường Bến Hải, Lâm trường Triệu Hải, Lâm trường Đường 9 thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

Điều 2.Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc đã được phê duyệt tại Quyết định số 393/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2003 và Quyết định này.

2. Căn cứ quy định hiện hành và thực trạng của doanh nghiệp, quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ khi bán cổ phần lần đầu tại từng công ty.

3. Chỉ đạo việc bán phần vốn nhà nước tại các công ty nhà nước đã cổ phần hoá mà xét thấy Nhà nước không cần nắm giữ.

Điều 3.Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các Bộ liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị trong việc thực hiện Đề án này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC

CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ BỔ SUNG ĐỀ ÁN SẮP XẾP NĂM 2005 - 2006
(Ban hành kèm theo Quyết định số139 /2005/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên doanh nghiệp

Hình thức sắp xếp theo quyết định số 393/QĐ-TTg ngày 10/4/2003

Nay điều chỉnh

Thời gian thực hiện

1

Công ty Công trình đô thị Đông Hà

Duy trì 100% vốn
nhà nước

Công ty TNHH

1 thành viên

2006

2

Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Trị

Duy trì 100% vốn
nhà nước

Công ty TNHH

1 thành viên

2006

3

Công ty Cấp thoát nước Quảng Trị

Duy trì 100% vốn
nhà nước

Công ty TNHH

1 thành viên

2006

4

Công ty Đông Trường Sơn

(Công ty Xi măng Quảng Trị)

Duy trì 100% vốn
nhà nước

Công ty TNHH

1 thành viên

2006

5

Công ty Thương mại Quảng Trị

Duy trì 100% vốn
nhà nước

Công ty TNHH

1 thành viên

2006

6

Công ty In - Phát hành sách và Thiết bị trường học

Duy trì 100% vốn
nhà nước

Cổ phần hoá

2005

7

Công ty Thương mại tổng hợp miền núi

Sáp nhập

Cổ phần hoá

2005

8

Cảng Cửa Việt

Duy trì 100% vốn
nhà nước

Đơn vị sự nghiệp có thu

2005

9

Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ

Duy trì 100% vốn
nhà nước

Đơn vị sự nghiệp có thu

2005

10

Công ty Bia Đông Hà

Cổ phần hoá

Giải thể

2005

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 139/2005/QĐ-TTg ngày 13/06/2005 phê duyệt bổ sung Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.403

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!