Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 138/QĐ-TTg năm 2013 sửa đổi cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 138/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 138/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 952/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2012 VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 14376/BTC-CST ngày 22 tháng 10 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2012 về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (sau đây viết tắt là Công ty Bình Sơn) như sau:

“Điều 2. Thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước.

1. Đối tượng thu, nộp và thời gian áp dụng:

a) Đối tượng thu điều tiết là sản phẩm lọc dầu (gồm: xăng, dầu, LPG) và sản phẩm hóa dầu do Công ty Bình Sơn sản xuất, chế biến tiêu thụ trong nước.

b) Công ty Bình Sơn có trách nhiệm kê khai, nộp khoản thu điều tiết quy định tại Điều này hàng quý vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn của cơ quan Thuế. Hàng năm, quyết toán thu, nộp ngân sách khoản thu điều tiết với cơ quan Thuế, thời hạn quyết toán thực hiện theo quy định về thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

c) Khoản thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty Bình Sơn là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước và được điều tiết 100% cho Ngân sách Trung ương.

d) Thời gian áp dụng thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu của Công ty Bình Sơn quy định tại Điều này thực hiện từ năm tài chính 2012 đến hết năm 2018.

2. Căn cứ tính thu điều tiết: Số thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty Bình Sơn được xác định bằng sản lượng các sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ quốc tế hàng quý nhân (x) với giá tính thu điều tiết và nhân (x) với tỷ lệ thu điều tiết. Trong đó:

a) Giá tính thu điều tiết là giá bán thực tế các sản phẩm lọc dầu và hóa dầu, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu và các khoản thuế, phí phải nộp ngân sách nhà nước (nếu có).

b) Tỷ lệ thu điều tiết là chênh lệch giữa mức thuế suất thuế nhập khẩu của các sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tại thời điểm thụ trừ (-) mức giá trị ưu đãi đối với: xăng, dầu là 7%; LPG là 5% và sản phẩm hóa dầu là 3%.

3. Trường hợp phát sinh mức thuế nhập khẩu sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tại thời điểm tiêu thụ thấp hơn mức giá trị ưu đãi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cấp bù phần chênh lệch giữa mức giá trị ưu đãi với mức thuế nhập khẩu cho Công ty Bình Sơn và hạch toán vào lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Riêng việc cấp bù phần chênh lệch giữa mức giá trị ưu đãi với mức thuế nhập khẩu cho Công ty Bình Sơn được thực hiện từ năm 2013 trở đi.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Hội đồng thành viên, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Giám đốc Công ty Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Khoản 3 Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó TTg.CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 138/QD-TTg

Hanoi, January 11, 2013

 

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMENTING ARTICLE 2 OF THE DECISION NO.952/QD-TTG DATED JULY 26, 2012, ON SOME FINANCIAL MECHANISMS OF THE BINH SON REFINERY AND PETROCHEMICAL STATE-OWNED ONE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government’s organization dated December 25, 2001;

At the proposal of Minister of Finance at the official dispatch No. 14376/BTC-CST dated October 22, 2012;

DECIDES:

Article 1. To amend and supplement Article 2 of the Decision No.952/QD-TTg dated July 26, 2012, on some financial mechanisms of the Binh Son Refinery and Petrochemical State-owned One-member limited liability Company (hereinafter abbreviated to Binh Son Company) as follows:

“Article 2. The regulatory revenues for refined and petrochemical products consumed domestically

1. Subjects of collection, remittance and the applied duration:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 138/QĐ-TTg năm 2013 sửa đổi cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.839

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172