Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 138/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 19/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 138/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP CỦA XÍ NGHIỆP CHÈ BẮC SƠN THÀNH HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM VÀ HỢP NHẤT XÍ NGHIỆP CHÈ BẮC SƠN VỚI TRẠM VẬT TƯ VẬN TẢI CỔ LOA THÀNH CÔNG TY CHẾ BIẾN CHÈ VÀ NÔNG SẢN THỰC PHẨM CỔ LOA

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp & PTNT ;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước ;
Căn cứ Quyết định số 394/NN-TCCB/QĐ ngày 29/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT thành lập Tổng công ty Chè Việt Nam ;
Căn cứ Quyết định số 215/NN-TCCB/QĐ ngày 12/7/1990 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & CNTP ( nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT) chuyển trụ sở làm việc của Trạm Vật tư vận tải từ Huyện Sóc Sơn đến Kho Cổ Loa-Đông Anh-Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 118/1999-QĐ/BNN-TCCB ngày 16/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT sắp xếp lại tổ chức quản lý đối với Xí nghiệp Chè Bắc Sơn;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Chè Việt Nam tại Tờ trình số 986/TTr-TCCB ngày 1/11/2000 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay sắp xếp lại Xí nghiệp Chè Bắc Sơn (doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam) và Trạm Vật tư vận tải Cổ Loa theo các bước sau :

1/ Chuyển chế độ hạch toán độc lập của Xí nghiệp Chè Bắc Sơn thành hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam .

2/ Hợp nhất Xí nghiệp Chè Bắc Sơn đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam với Trạm Vật tư vận tải Cổ Loa lấy tên là Công ty Chế biến chè và nông sản thực phẩm Cổ Loa.

Điều 2.- Công ty Chế biến chè và nông sản thực phẩm Cổ Loa có :

Trụ sở chính đóng tại : Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh - TP.Hà Nội Trụ sở 2 : Thị trấn Bắc Sơn-Huyện Phổ yên-Tỉnh Thái Nguyên

Công ty là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định hiện hành .

Điều 3.- Công ty Chế biến chè và nông sản thực phẩm Cổ Loa chịu sự chỉ đạo toàn diện và quản lý trực tiếp của Tổng công ty Chè Việt Nam; Công ty được ký kết các hợp đồng kinh tế, được chủ động thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo sự phân cấp hoặc uỷ quyền của Tổng công ty.

Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và ngành nghề kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty quy định căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty và trong phạm vi ngành nghề Tổng công ty được phép kinh doanh theo tinh thần gọn nhẹ, có hiệu quả .

Giám đốc Công ty Chế biến chè và nông sản thực phẩm Cổ Loa có nhiệm vụ xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty để trình Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt phù hợp với Luật doanh nghiệp Nhà nước và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty .

Điều 4.- Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo chặt chẽ, khẩn trương chuyển chế độ hạch toán độc lập của Xí nghiệp Chè Bắc Sơn thành hạch toán phụ thuộc Tổng công ty ; Sau đó, hợp nhất Xí nghiệp Chè Bắc Sơn với Trạm Vật tư vận tải Cổ Loa theo nội dung Điều 1 trên đây, đảm bảo cho đơn vị sớm ổn định, sản xuất kinh doanh có hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ .

Các Vụ : Tổ chức-Cán bộ, Tài chính-Kế toán, Kế hoạch và Quy hoạch theo chức năng của mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Tổng công ty Chè Việt Nam và cơ sở thực hiện việc tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp theo đúng quyết định của Bộ và các qui định hiện hành của Nhà nước.

 

Điều 5.- Tổng công ty Chè Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Công ty Chế biến chè và nông sản thực phẩm Cổ Loa làm đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh sau khi thực hiện việc sắp xếp lại doanh nghiệp với các cơ quan có thẩm quyền và hoạt động đúng pháp luật .

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định số 118/1999-QĐ/BNN-TCCB ngày 16/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT sắp xếp lại tổ chức quản lý đối với Xí nghiệp Chè Bắc Sơn và quyết định số 215/NN-TCCB/QĐ ngày 12/7/1990 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & CNTP (nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT) chuyển trụ sở của Trạm Vật tư-Vận tải từ Huyện Sóc Sơn đến Kho Cổ Loa-Đông Anh-Hà Nội nay không còn hiệu lực thi hành .

Điều 7.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam, Giám đốc Xí nghiệp Chè Bắc Sơn và Trạm trưởng Trạm Vật tư vận tải Cổ Loa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.


Nơi nhận :

- Như điều 7
- Bộ Kế hoạch & Đâù tư
- Bộ Tài chính
- Lưu VP,TCCB .

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Thiện Luân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 138/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/12/2000 chuyển chế độ hạch toán độc lập của Xí nghiệp Chè Bắc Sơn thành hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam và hợp nhất Xí nghiệp Chè Bắc Sơn với Trạm Vật tư vận tải Cổ Loa thành Công ty Chế biến chè và nông sản thực phẩm Cổ Loa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.665

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!