Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1372/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1372/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP XẾP DỠ ĐOẠN XÁ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định 512 /TTg ngày 29 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc thí điểm loại hình Tổng công ty tham gia góp vốn với các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam”;
Căn cứ công văn số 3362/BGTVT-TCKT ngày 09 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải "Về việc cổ phần hoá Xí nghiệp xếp dỡ Đoạn Xá cảng Hải Phòng”;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp nhà nước : Xí nghiệp xếp dỡ Đoạn Xá (đơn vị trực thuộc cảng Hải Phòng - thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam) theo đề nghị của của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại tờ trình số 785/TT-HĐQT ngày 27 tháng 8 năm 2001.

1.Vốn điều lệ Công ty cổ phần là 35.000.000.000 đồng, trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước : 51% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên trong Công ty : 18% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài Công ty : 31% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp xếp dỡ Đoạn Xá đến ngày 01 tháng 4 năm 2001 là 10.501.814.302 đồng, trong đó giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 10.233.000.763 đồng.

3. Ưu đãi cổ phần cho người lao động :

+ Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động : 35.500 cổ phần, phần giá trị được ưu đãi 1.075.050.000 đồng.

+ Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động nghèo trong Công ty trả dần 10 năm là 260 cổ phần, phần trị giá trả dần 18.200.000 đồng.

4. Sử dụng tiền bán cổ phần để đào tạo và đào tạo lại cho người lao động theo quy định.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp xếp dỡ Đoạn Xá (đơn vị trực thuộc cảng Hải Phòng) thành Công ty cổ phần:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam :

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

- Tên giao dịch quốc tế : doanxa port joint stock company

- Tên viết tắt : doanxa port

- Trụ sở chính : Số 15 Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá kinh doanh các ngành nghề sau:

- Dịch vụ bốc dỡ hàng hoá tại cảng biển;

- Kinh doanh kho bãi ;

­- Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng cảng Hải Phòng có trách nhiệm điều hành công việc quản lý Xí nghiệp xếp dỡ Đoạn Xá đến khi bàn giao toàn bộ Xí nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Giám đốc cảng Hải Phòng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động- Thương binh và Xã hội,
- Tổng Liên doàn Lao động Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ : KTTH, TH,
- Lưu : ĐMDN (5b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1372/QĐ-TTg ngày 19/10/2001 về việc chuyển Xí nghiệp xếp dỡ Đoạn Xá thành Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.329

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!