Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1357/QĐ-UBND năm 2014 công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 1357/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Võ Đại
Ngày ban hành: 02/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 1357/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ng�y 02 th�ng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC C�NG BỐ BỘ THỦ TỤC H�NH CH�NH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG K� KINH DOANH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC V� C�NG NGHỆ C�NG LẬP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH V� ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 5 năm 2013 của Ch�nh phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Th�ng tư số 05/2014/TT-BTP ng�y 07 th�ng 02 năm 2014 của Bộ Tư ph�p về hướng dẫn c�ng bố, ni�m yết thủ tục h�nh ch�nh v� b�o c�o về t�nh h�nh, kết quả thực hiện kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-BKHĐT ng�y 02 th�ng 5 năm 2013 của Bộ Kế hoạch v� Đầu tư về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh được sửa đổi, bổ sung, b�i bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản l� của Bộ Kế hoạch v� Đầu tư;

X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở Kế hoạch v� Đầu tư tại Tờ tr�nh số 1143/TTr-SKHĐT ng�y 06 th�ng 6 năm 2014, c�ng văn số 1270/SKHĐT-ĐKKD ng�y 24 th�ng 6 năm 2014 v� � kiến của Sở Tư ph�p tại c�ng văn số 750/STP-KSTTHC ng�y 21 th�ng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố k�m theo Quyết định n�y Bộ thủ tục h�nh ch�nh trong lĩnh vực đăng k� kinh doanh đối với tổ chức khoa học v� c�ng nghệ c�ng lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch v� Đầu tư.

Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực kể từ ng�y k� v� thay thế c�c thủ tục h�nh ch�nh thuộc lĩnh vực đăng k� kinh doanh đối với tổ chức khoa học v� c�ng nghệ tự trang trải kinh ph� tại Mục II, Phần II đ� được ban h�nh tại Quyết định số 2151/QĐ-UBND ng�y 25 th�ng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh, Gi�m đốc Sở Kế hoạch v� Đầu tư, Gi�m đốc Sở Tư ph�p, thủ trưởng c�c sở, ban, ng�nh thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n c�c huyện, th�nh phố v� c�c tổ chức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PH� CHỦ TỊCH
V� Đại

BỘ THỦ TỤC H�NH CH�NH VỀ LĨNH VỰC ĐĂNG K� KINH DOANH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC V� C�NG NGHỆ C�NG LẬP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH V� ĐẦU TƯ

(Ban h�nh k�m theo Quyết định số 1357/QĐ-UBND ng�y 02 th�ng 7 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH VỀ LĨNH VỰC ĐĂNG K� KINH DOANH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC V� C�NG NGHỆ C�NG LẬP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH V� ĐẦU TƯ

STT

T�N THỦ TỤC H�NH CH�NH

1

Thủ tục đăng k� th�nh lập tổ chức khoa học v� c�ng nghệ c�ng lập

2

Thủ tục đăng k� th�nh lập chi nh�nh

3

Thủ tục đăng k� th�nh lập văn ph�ng đại diện

4

Thủ tục đăng k� th�nh lập địa điểm kinh doanh

5

Thủ tục đăng k� bổ sung, thay đổi ng�nh nghề kinh doanh

6

Thủ tục đăng k� thay đổi địa chỉ trụ sở ch�nh

7

Thủ tục đăng k� thay đổi t�n tổ chức khoa học v� c�ng nghệ c�ng lập

8

Thủ tục đăng k� thay đổi vốn điều lệ

9

Thủ tục đăng k� thay đổi nội dung đăng k� hoạt động chi nh�nh, văn ph�ng đại diện, địa điểm kinh doanh

10

Thủ tục đăng k� chấm dứt hoạt động chi nh�nh/văn ph�ng đại diện/địa điểm kinh doanh

11

Thủ tục đăng k� tạm ngừng kinh doanh của tổ chức khoa học v� c�ng nghệ/chi nh�nh/văn ph�ng đại diện

12

Thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng đăng k� kinh doanh/giấy chứng đăng k� hoạt động chi nh�nh, văn ph�ng đại diện

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1357/QĐ-UBND năm 2014 công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.332

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172