Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 135/2000/QĐ-TTg phê duyệt Đề án củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 135/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 135/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 135/2000/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CỦNG CỐ, HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 10 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kết thúc thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân theo đề án ban hành kèm theo Quyết định số 390/TTg ngày 27 tháng 7 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ. Việc giải thể Ban chỉ đạo thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân ở Trung ương và các địa phương thực hiện theo Quyết định số 79/2000/QĐ-TTg ngày 6 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Phê duyệt Đề án Củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân tại tờ trình số 1070/TTr-NHNN17 ngày 03 tháng 11 năm 2000 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Đối với các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, trong thời gian củng cố, phải áp dụng mọi biện pháp thu hồi nợ để bảo đảm chi trả cho người gửi tiền. Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng nhà nước Việt Nam được sử dụng Quỹ Cho vay hỗ trợ các tổ chức tín dụng cổ phần để bảo đảm việc chi trả tiền gửi cho người gửi tiền; không để các Quỹ Tín dụng nhân dân đổ vỡ ngoài sự kiểm soát của Nhà nước làm ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân và hệ thống ngân hàng.

Điều 4. Trong trường hợp phải áp dụng biện pháp xử lý hình sự đối với cá nhân có sai phạm liên quan đến hoạt động Quỹ Tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan, để không gây tác động xấu đến hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân, giữ ổn định chính trị - xã hội và kỷ cương pháp luật.

Điều 5. Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương không đưa những thông tin bất lợi cho hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân gây ảnh hưởng lòng tin của người gửi tiền.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thương mại, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Công an, Văn hoá - Thông tin, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No.135/2000/QD-TTg

Hanoi, November 28, 2000

 

DECISION

APPROVING THE PROJECT ON CONSOLIDATION, PERFECTION AND DEVELOPMENT OFPEOPLE'S CREDIT FUND SYSTEM

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated September 30, 1992;
Pursuant to the Politburo’s Directive No.57-CT/TW dated October 10, 2000;
At the proposal of the Vietnam State Bank Governor;

DECIDES

Article 1.- To finish the experimental establishment of people'scredit funds according to the project, issued together with the Prime Minister’sDecision No.390/TTg dated July 27, 1993. The dissolution of the Steering Committee for theexperimental establishment of people's credit funds at central and local levels shallcomply with the Prime Minister’s Decision No.79/2000/QD-TTg dated July 6, 2000.

Article 2.- To approve the project on consolidation, perfection anddevelopment of people's credit fund system in Report No.1070/TTr-NHNN17 dated November 3,2000 of the Vietnam State Bank.

The Vietnam State Bank Governor shall assume the prime responsibilityand coordinate with the concerned ministries and branches as well as the presidents of thePeople’s Committees of the provinces and centrally-run cities in directing theimplementation of the project on consolidation, perfection and development of people'scredit fund system, which has been approved by this Decision.

Article 3.- For weak and inefficient people's credit funds, duringthe period of consolidation, all measures must be applied to recover debts in order toensure the payment to the depositors. In case of necessity, the State Bank of Vietnam mayuse the lending fund to support joint-stock credit institutions in ensuring the payment tothe depositors; not to let people's credit funds to go bankrupt beyond the State’scontrol, thus affecting the operations of the people's credit fund system and bank system.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 135/2000/QĐ-TTg phê duyệt Đề án củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.135
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16