Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1340/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 1340/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 22/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1340/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số: 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số: 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số: 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số: 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 1140/TTr-SNV ngày 30/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn, khóa III, nhiệm kỳ 2013-2018 (có nội dung Điều lệ kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh có trách nhiệm tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

ĐIỀU LỆ

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 1340/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bắc Kạn là một tổ chức kinh tế - xã hội, có tư cách pháp nhân, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Liên minh HTX tỉnh có biểu tượng chung trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, trụ sở đặt tại: Số 5, đường Thái Nguyên, tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

2. Tuyên truyền, vận động, h­ướng dẫn, phát triển HTX, Liên hiệp HTX và thành viên của Liên minh.

3. Hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của các HTX, Liên hiệp HTX và thành viên.

4. Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công, hỗ trợ phát triển của các HTX được giao.

5. Tham gia xây dựng và cụ thể hóa chính sách, pháp luật của Nhà n­ước thành những quy định của tỉnh đối với khu vực kinh tế tập thể.

6. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

7. Tham m­ưu giúp Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham gia xây dựng và thực hiện chiến l­ược quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX.

2. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa ph­ương và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về chính sách, pháp luật có liên quan hoặc những giải pháp tháo gỡ khó khăn, v­ướng mắc tạo điều kiện cho HTX, Liên hiệp HTX phát triển.

3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

4. Tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh tế cá thể, tiểu chủ, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển kinh tế hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các HTX điển hình tiên tiến, tổ chức các phong trào thi đua trong các đơn vị thành viên trong hệ thống Liên minh, vận động kết nạp thành viên mới.

5. Tuyên truyền, h­ướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện chính sách và pháp luật của Nhà n­ước.

6. Tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư khoa học công nghệ, thông tin, tài chính tín dụng, thị trường, quản trị kinh doanh, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại và các lĩnh vực khác.

7. Tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, xã viên và người lao động trong các HTX.

8. Tham gia triển khai thực hiện các chương trình dự án và các hoạt động dịch vụ công có mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Tiếp cận và tổ chức thực hiện các chương trình dự án, hỗ trợ, các khoản viện trợ để phát triển HTX, Liên hiệp HTX.

9. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, xác minh, giải quyết những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các thành viên và cán bộ, xã viên, người lao động trong các cơ sở thành viên.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Chương III

THÀNH VIÊN

Điều 5. Thành viên Liên minh HTX tỉnh bao gồm các HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, các hội nghề nghiệp, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Các thành viên tham gia Liên minh HTX tỉnh trên cơ sở tự nguyện, tán thành Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn, có đầy đủ hồ sơ theo điều kiện và quy trình tham gia Liên minh đ­ược Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh quyết định công nhận là thành viên.

Điều 6. Quyền của các thành viên

1. Đ­ược hỗ trợ, t­ư vấn và cung cấp dịch vụ nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất - kinh doanh; đư­ợc giúp đỡ khi gặp khó khăn.

2. Được cung cấp thông tin về kinh tế, pháp lý, khoa học công nghệ và các lĩnh vực liên quan khác.

3. Đ­ược giúp đỡ trong việc đào tạo, bồi d­ưỡng cán bộ và ng­ười lao động ở trong và ngoài­ nước.

4. Được bảo vệ trước pháp luật khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

5. Đ­ược thảo luận, đề xuất, kiến nghị các vấn đề về chính sách, pháp luật có liên quan; đ­ược thảo luận và biểu quyết các công việc của Liên minh HTX tỉnh.

6. Thành viên chính thức có quyền đề cử, ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh.

7. Đ­ược Liên minh HTX tỉnh khen th­ưởng hoặc đề nghị Liên minh HTX Việt Nam khen thư­ởng hoặc Nhà nư­ớc khen th­ưởng khi lập được thành tích xuất sắc.

Điều 7. Nghĩa vụ của thành viên

1. Chấp hành chủ trương, đ­ường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà n­ước, Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, Điều lệ Liên minh HTX tỉnh, Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của Ban chấp hành (BCH) Liên minh HTX tỉnh, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ và Th­ường trực Liên minh HTX tỉnh.

2. Tham gia các hoạt động và Chấp hành sự phân công của của Liên minh HTX tỉnh.

3. Đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác cùng thực hiện mục tiêu và lợi ích chung của cộng đồng.

4. Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ báo cáo, thông tin định kỳ theo quy định của Liên minh HTX tỉnh.

5. Đóng góp hội phí đầy đủ theo quy định của Liên minh HTX tỉnh.

Điều 8. Tư cách thành viên chấm dứt

1. Giải thể.

2. Phá sản.

3. Tự nguyện rút ra khỏi Liên minh HTX tỉnh.

4. Bị khai trừ khỏi thành viên Liên minh HTX tỉnh khi: Không chấp hành Điều lệ, các Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết BCH Liên minh, không hoàn thành nghĩa vụ của thành viên và vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà n­ước, các trường hợp bị khai trừ do BCH Liên minh HTX tỉnh quy định.

Điều 9. Mức hội phí

Mức hội phí, thể thức đóng góp hội phí do BCH Liên minh HTX tỉnh quy định cụ thể.

Chương IV

NGUYÊN TẮC VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Điều 10. Liên minh HTX tỉnh thuộc hệ thống tổ chức Liên minh HTX Việt Nam hoạt động theo Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh được Đại hội thông qua và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Liên minh HTX tỉnh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và bình đẳng.

1. Quyền quyết định cao nhất của Liên minh HTX tỉnh thuộc về Đại hội. Cơ quan lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh giữa hai kỳ Đại hội là BCH.

2. BCH Liên minh HTX tỉnh hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.

3. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội, của BCH, Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh đư­ợc thông qua theo đa số đại biểu có mặt tán thành.

4. Nguyên tắc bầu cử trong Đại hội thành viên, bầu cử trong Hội nghị BCH bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do Đại hội thành viên, Hội nghị BCH quyết định.

Điều 11. Đại hội Liên minh HTX tỉnh

1. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu thành viên do BCH Liên minh HTX tỉnh triệu tập thường kỳ 05 năm một lần.

2. Đại hội bất th­ường đư­ợc triệu tập khi có ít nhất 2/3 số Ủy viên BCH hoặc trên 1/2 số thành viên chính thức đề nghị.

Điều 12. Đại hội có nhiệm vụ

1. Thông qua báo cáo của BCH về kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua.

2. Quyết định ph­ương h­ướng, nhiệm vụ, chư­ơng trình hành động và kế hoạch phát triển của Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ tiếp theo trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Thông qua báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ về công tác kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra.

4. Bầu BCH Liên minh HTX tỉnh, bầu Ủy ban Kiểm tra, bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam.

5. Thông qua việc sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ Liên minh HTX tỉnh.

Điều 13. BCH Liên minh HTX tỉnh do Đại hội thành viên bầu ra, được Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam chuẩn y.

BCH là cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh giữa hai kỳ Đại hội. BCH họp thư­ờng kỳ một năm hai lần, do Ban Th­ường vụ Liên minh HTX tỉnh triệu tập và chủ trì; khi cần có thể họp bất th­ường. Kỳ họp của BCH hợp lệ khi có mặt trên 1/2 số Ủy viên BCH và các Nghị quyết của BCH được thông qua theo đa số đại biểu có mặt.

Điều 14. Khi người đại diện tổ chức thành viên là Ủy viên BCH Liên minh HTX tỉnh không còn giữ chức vụ trong tổ chức của mình thì đương nhiên không còn là Ủy viên BCH, tổ chức thành viên đó có trách nhiệm giới thiệu thành viên mới và sẽ được BCH Liên minh HTX tỉnh bầu bổ sung.

Điều 15. BCH Liên minh HTX tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn sau

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam, Điều lệ Liên minh HTX tỉnh, Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh, Nghị quyết của BCH Đảng bộ, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Quyết định chương trình hành động, mục tiêu phát triển dài hạn, hàng năm của Liên minh HTX tỉnh.

3. Xem xét bầu bổ sung hoặc bãi miễn Ủy viên BCH Liên minh HTX tỉnh (khi cần thiết).

4. Bầu Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong số các Ủy viên Ban Thường vụ, bầu Uỷ ban kiểm tra, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trong số các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra.

5. Thông qua Quy chế làm việc của BCH, Ủy ban Kiểm tra.

6. Lãnh đạo việc chuẩn bị các nội dung của Đại hội và thông qua các báo cáo trình trước Đại hội.

7. Triệu tập Đại hội theo quy định của Điều lệ.

Điều 16. Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh do BCH Liên minh HTX tỉnh bầu ra. Ban Thường vụ gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số Ủy viên, số lượng Ủy viên Ban Thường vụ do BCH Liên minh HTX quyết định.

Ban Thường vụ họp thường kỳ 03 tháng một lần, khi cần thiết có thể họp bất thường, nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ của BCH.

Điều 17. Ban Thường vụ có nhiệm vụ và quyền hạn sau

1. Chuẩn bị chương trình, nội dung Hội nghị BCH theo Quy chế và Đại hội Liên minh HTX tỉnh.

2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Liên minh HTX Việt Nam, Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Đại hội Liên minh HTX tỉnh.

3. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ và bất thường của BCH Liên minh HTX tỉnh.

4. Xét công nhận và khai trừ thành viên Liên minh HTX tỉnh.

5. Xét khen thưởng, kỷ luật và đề nghị khen thưởng, kỷ luật.

Điều 18. Ban Thường trực Liên minh HTX tỉnh là cơ quan điều hành, giải quyết công việc hàng ngày của Ban Thường vụ, BCH. Ban Thường trực Liên minh HTX tỉnh gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành công việc hàng ngày của BCH, Ban Thường vụ và cơ quan Liên minh HTX tỉnh.

2. Chuẩn bị các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của BCH, Ban Thường vụ.

3. Tổ chức quản lý điều hành, hoạt động của cơ quan Liên minh HTX tỉnh về thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Liên minh HTX và theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Liên minh HTX tỉnh có bộ máy chuyên trách bao gồm:

- Văn phòng;

- Ban Phong trào;

- Trung tâm Tư vấn hỗ trợ thành viên;

- Các đơn vị thành viên trực thuộc.

Bộ máy chuyên trách giúp việc của Liên minh HTX tỉnh do Thường trực Liên minh HTX tỉnh quyết định theo quy định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Chương V

UỶ BAN KIỂM TRA

Điều 20. Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh do Đại hội Liên minh HTX tỉnh bầu gồm: Chủ nhiệm và một số Ủy viên; số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra do Đại hội quyết định, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là Ủy viên Ban Thường vụ của BCH Liên minh HTX tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra của Liên minh HTX tỉnh hoạt động theo Điều lệ và Quy chế của BCH Liên minh HTX tỉnh.

Điều 21. Ủy ban Kiểm tra có nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giám sát và kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội và BCH Liên minh HTX tỉnh.

2. Giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính của Liên minh HTX tỉnh.

3. Kiến nghị với BCH Liên minh HTX tỉnh các hình thức kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân khi có sai phạm.

4. Báo cáo trước Đại hội và BCH Liên minh HTX tỉnh về kết quả và phương hướng công tác kiểm tra.

Chương VI

TÀI CHÍNH

Điều 22. Tài chính của Liên minh HTX tỉnh gồm:

1. Ngân sách Nhà nước đảm bảo cho số cán bộ biên chế Nhà nước, hỗ trợ kinh phí cho cơ quan Liên minh Hợp tác xã hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

2. Hội phí do hội viên đóng góp.

3. Thu từ hoạt động kinh tế và dịch vụ của Liên minh HTX tỉnh.

4. Các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 23. Thường trực Liên minh HTX tỉnh chịu trách nhiệm quản lý tài sản và tài chính của Liên minh theo quy định của pháp luật, Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Điều lệ này.

Tài chính của Liên minh HTX tỉnh được sử dụng vào các hoạt động nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển HTX, Liên hiệp HTX và đảm bảo các hoạt động của Liên minh.

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 24. Các tổ chức thành viên, cán bộ, hội viên, xã viên và người lao động; các đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào phát triển kinh tế tập thể, HTX được Liên minh HTX tỉnh xét khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 25. Các tổ chức cá nhân hoạt động trong tổ chức Liên minh HTX tỉnh vi phạm Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội và Nghị quyết BCH Liên minh HTX tỉnh làm ảnh hưởng đến uy tín, gây thiệt hại về vật chất cho Liên minh HTX tỉnh đều bị xem xét và có hình thức kỷ luật theo quy định.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Tổ chức thực hiện

1. Điều lệ này gồm 8 Chương 26 Điều đã được Đại hội Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ III thông qua ngày 28 tháng 5 năm 2013.

2. Chỉ Đại hội (thành viên hoặc đại biểu) Liên minh HTX tỉnh Bắc Kạn mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này.

3. BCH Liên minh HTX tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thi hành Điều lệ này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1340/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.537

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40