Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1337/QĐ-UBND-QNg năm 2006 về việc thành lập Ban quản lý các Cụm công nghiệp huyện Mộ Đức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1337/QĐ-UBND-QNg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 07/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1337/QĐ-UBND-QNG

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP HUYỆN MỘ ĐỨC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 11 NQ/TU ngày 05/5/2003 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về đẩy mạnh phát triển Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2003-2005 và định hướng đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 13/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 67/2005/QĐ-UB ngày 16/5/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt qui hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quán Lát, huyện Mộ Đức;
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tại Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 29/5/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 839/SNV ngày 31/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý các Cụm công nghiệp huyện Mộ Đức (sau đây gọi tắt là Ban quản lý), trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức.

Ban quản lý là tổ chức sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo qui định của Nhà nước.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, mối quan hệ công tác và kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Ban quản lý thực hiện theo đúng qui định tại Điều 20, Điều 21 Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 13/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giám đốc Ban quản lý căn cứ Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 13/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các qui định khác của Nhà nước có liên quan để xây dựng Qui chế tổ chức và hoạt động cụ thể của Ban quản lý trình Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức phê duyệt để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức, Giám đốc Ban quản lý các Cụm công nghiệp huyện Mộ Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1337/QĐ-UBND-QNg năm 2006 về việc thành lập Ban quản lý các Cụm công nghiệp huyện Mộ Đức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.047

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.0.150