Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 133/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 133/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 16/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 133/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY SÀNH SỨ THUỶ TINH VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN SÀNH SỨ THUỶ TINH VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;
Xét đề nghị của Công ty Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam (Công văn số 315/2004/CV-VP ngày 09 tháng 9 năm 2004) và Hồ sơ chuyển đổi Công ty Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam.

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam (gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp. Công ty có:

- Tên tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam, tên viết tắt: Công ty Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam;

- Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM CERAMIC AND GLASS COMPANY LIMITED, tên viết tắt: VINACEGLASS;

- Trụ sở chính đặt tại: số 20-24 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm chuyển đổi: 20.333.581.744 đồng (Hai mươi tỷ, ba trăm ba mươi ba triệu, năm trăm tám mốt ngàn, bảy trăm bốn bốn đồng).

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất các sản phẩm sành sứ thuỷ tinh; xuất nhập khẩu và kinh doanh các loại vật tư, thiết bị phụ tùng, các sản phẩm sành sứ thuỷ tinh;

- Kinh doanh xăng dầu, sắt thép, máy móc thiết bị phụ tùng, thiết bị chiếu sáng, vật tư hoá chất các loại (kể cả hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng, y tế và hoá chất độc hại);

- Kinh doanh du lịch, khách sạn, hội chợ, triển lãm, thông tin quảng cáo, vận tải; kinh doanh nhà và môi giới bất động sản; cho thuê kho bãi và nhà xưởng;

- Xây lắp lò nung gốm sứ đốt ga và chế tạo phụ kiện kèm theo; chế biến nguyên liệu chuyên ngành sành sứ thuỷ tinh;

- Tư vấn đầu tư, nghiên cứu, đào tạo chuyển giao công nghệ; thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị, xây dựng công trình chuyên ngành và dân dụng;

- Dịch vụ khoa học kỹ thuật và thương mại;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Công ty:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có:

- Chủ tịch Công ty;

- Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc;

- Các đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ của Công ty.

 Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền là đại diện chủ sở hữu:

- Bộ Công nghiệp;

- Địa chỉ: số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bộ Công nghiệp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Bộ Công nghiệp giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, kế thừa các quyền, lợi ích và các nghĩa vụ hợp pháp về tiền vốn, tài sản, lao động, đất đai của Công ty Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam.

Điều 6. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam có trách nhiệm xây dựng Điều lệ Công ty trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt; bổ nhiệm Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam, Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,

- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Công báo,

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Bùi Xuân Khu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 133/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.508
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40