Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1316/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 1316/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 13/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1316/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 13 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- C64, V24 - BCA (để báo cáo);
- Thường Trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VnptiOffice;
- Lưu: VT, CVNCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1316/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và thành lập, cấp phép, đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

- Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các cơ sở phải được phân định rõ ràng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp, từng cơ quan quản lý nhà nước, tránh sự trùng lặp.

- Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, không trùng lặp về nội dung thanh tra, kiểm tra, giảm thiểu phiền hà, cản trở hoạt động của các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

- Không làm phát sinh thêm các thủ tục hành chính đối với cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở hoạt động bình thường.

Điều 3. Mục tiêu phối hợp

Công tác phối hợp giữa các cơ quan nhằm giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cụ thể:

1. Các cơ quan quản lý phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

2. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động phạm tội; hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện quản lý Nhà nước trong quá trình kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

2. Phối hợp hướng dẫn, thẩm định hồ sơ đối với các cơ sở có đủ điều kiện được cấp làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, như: Biên bản kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy; Giy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Phiếu lý lịch tư pháp của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh; Giấy chứng nhận loại hạng cơ sở lưu trú du lịch; Giấy phép hoạt động karaoke...

3. Các cơ quan chuyên môn phối hợp quản lý, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, tránh trùng lặp, gây phin hà, khó khăn hoặc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để thực hiện sai quy định, cản trở hoạt động của cơ sở kinh doanh.

4. Phát huy vai trò của các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, mở rộng cơ chế hoạt động, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, gắn với đảm bảo an sinh xã hội theo hướng bền vững và đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương.

Điều 5. Quy trình quản lý

1. Các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy trình quản lý quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo cấp phép để quản lý, kiểm tra thực hiện các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện theo quy định.

2. Chủ cơ sở kinh doanh có trách nhiệm bảo quản hồ sơ ngành, nghề có điều kiện, hồ sơ kinh doanh ngành nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp cơ sở kinh doanh bị phá sản hoặc ngừng hoạt động kinh doanh thì phải báo cáo cơ quan chức năng cấp Giấy phép nộp lại giấy tờ theo quy định của pháp luật.

Chương III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ

Điều 6. Trách nhiệm của các ngành trong công tác quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

1. Công an tỉnh

- Công an tỉnh là đơn vị thường trực chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trong phạm vi toàn tỉnh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 để phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

- Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; kiểm tra cấp giấy an toàn phòng cháy chữa cháy; cấp phép quản lý công cụ hỗ trợ và con dấu (đối với cơ sở thuộc đối tượng trang cấp theo Pháp lệnh số 16 ngày 30/6/2011 của Quốc hội về quản lý vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý con du).

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh và hướng dẫn cơ sở kinh doanh thuộc phạm vi quản lý xây dựng phương án bảo vệ an ninh, trật tự.

- Hướng dẫn và tập huấn công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh thuộc phạm vi quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ của cơ sở kinh doanh.

- Thường xuyên nắm tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đthực hiện tội phạm và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác trong các cơ sở kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý.

- Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm về an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh theo thẩm quyền.

- Thực hiện việc sơ kết, tổng kết các văn bản quy phạm pháp luật về công tác đảm bảo an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

2. Cục Thuế tỉnh

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chính sách pháp luật về thuế mới ban hành đối với các hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Phối hợp với các lực lượng có liên quan trong công tác phòng chống các hành vi có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế.

- Cung cấp các thông tin, tài liệu về các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế nhưng trong quá trình hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật như: bỏ trốn khỏi nơi kinh doanh, trốn thuế, gian lận thuế, lừa đảo để chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, đặc biệt là các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế.

- Khi phát hiện các vụ việc vi phạm pháp luật về thuế theo chức năng của mình, cơ quan thuế áp dụng các biện pháp kịp thời chống gian lận về thuế và thu hồi ngay số tiền bị chiếm đoạt cho ngân sách Nhà nước. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì khẩn trương củng cố hồ sơ, tài liệu và chuyển hồ sơ tài liệu cho lực lượng Công an để có trách nhiệm điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Trong từng trường hợp cụ thể được đề nghị mỗi lực lượng có trách nhiệm cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra để kiểm tra nhng vụ việc vi phạm pháp luật về thuế có tính chất phức tạp, phạm vi liên quan đến nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân.

- Khi các cơ quan chức năng có yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến các vụ việc cụ thể về thuế, cơ quan thuế trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời. Cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp mẫu các loại ấn chỉ do ngành thuế phát hành và hóa đơn do doanh nghiệp đăng ký phát hành để phục vụ công tác kiểm tra của các cơ quan chức năng.

3. Ngân hàng Nhà nước tỉnh

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối và sản xuất, kinh doanh vàng cho cơ sở kinh doanh.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn khi phát hiện những dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối và sản xuất, kinh doanh vàng như: Làm tiền giả, vận chuyển, tàng trữ, lưu hành, mua, bán tiền giả, giấy tờ có giá giả, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, sản xuất, kinh doanh vàng trái phép... thì lập tức tiến hành các bước xử lý theo quy định của ngành ngân hàng; đồng thời tạo lý do hợp lý giữ chân đối tượng và kịp thời báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp tổ chức đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

- Chủ động xử lý theo thẩm quyền; thông báo, cung cấp các thông tin và phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết ngăn chặn và hạn chế thiệt hại có thể xảy ra theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối và sản xuất, kinh doanh vàng.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh chống các loại hành vi tham nhũng, tiêu cực để bảo vệ tiền và tài sản của Nhà nước, tài sản hợp pháp của công dân. Có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan chức năng những chủ trương chính sách, văn bản quản lý Nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối và sản xuất, kinh doanh vàng để cơ quan chức năng chủ động trong công tác phối hợp phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng phá hoại nội bộ, phá hoại chính sách.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn thực hiện cấp giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định, thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu công khai trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

- Thông qua các hoạt động của mình trao đổi và cung cấp cho cơ quan Công an những nguồn tin có liên quan đến an ninh, trật tự và tình hình tội phạm. Đồng thời tiếp nhận, nắm bắt kịp thời mọi thông tin tình hình có liên quan đến, hoạt động của các loại tội phạm, tình hình an ninh, trật tự do cơ quan Công an thông báo, trao đổi. Trên cơ sở đó phản ánh về tình hình và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh trong quá trình cấp phép kinh doanh và khắc dấu của các doanh nghiệp, cung cấp danh sách các doanh nghiệp có liên quan và thông báo cho các đơn vị nắm được nội dung thay đổi của đăng ký kinh doanh.

5. Sở Tài chính

- Cử giám định viên tài chính có trình độ, năng lực phẩm chất chính trị theo đề nghị của các cơ quan chức năng để tiến hành giám định tài chính đảm bảo chính xác, khách quan; kịp thời chuyển kết quả giám định cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp các tài liệu, thông tin trao đi với Công an tỉnh, các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài chính.

6. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra ngành, nghề kinh doanh dịch vụ xoa bóp, gồm: Sử dụng phương pháp vật lý trị liệu để xoa bóp (massage), tẩm quất phục vụ sức khỏe con người; kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, gồm: sử dụng kỹ thuật y học để phu thuật (giải phẫu) làm thay đổi hình dáng, đặc điểm nhận dạng con người.

7. Sở Tư pháp

Phối hợp, xác minh và cấp Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu và người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, nhng người làm trong cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi có đề nghị của cơ quan liên quan.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện cho cơ sở kinh doanh. Xem xét hồ sơ cấp phép cho các cơ sở kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa và du lịch, thể thao.

- Chủ trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng trừ một số tệ nạn xã hội theo Chỉ thị 814/GT-TTg, ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế hoạt động của đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh.

- Tiến hành kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn về việc chấp hành pháp luật, thực hiện các chủ trương chính sách, chế độ, thể lệ, quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

9. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Thực hiện quản lý nhà nước theo chuyên ngành đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; công tác tuyển dụng, sử dụng lao động là người nước ngoài.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; công tác tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động của các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các điều kiện về an ninh, trật tự của các cơ sở kinh doanh có điều kiện liên quan đến lĩnh vực thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp thực hiện quản lý nhà nước đối với các chương trình, dự án có yếu tố nước ngoài; các tổ chức, cá nhân người nước ngoài vào địa bàn thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

10. Sở Công Thương

- Là cơ quan chuyên môn đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tại địa phương.

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp.

- Tiếp nhận, kiểm tra, phê duyệt thiết kế nổ mìn, thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các tổ chức thuộc phạm vi quản lý trình UBND tỉnh cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Thực hiện việc đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại địa phương đối với các tổ chức có giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho các đối tượng của tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra việc thực hiện phương án giám sát nổ mìn đối với các tổ chức sử dụng vật liệu ncông nghiệp và xác định về ảnh hưởng nổ mìn theo yêu cầu của QCVN 02:2008/BCT.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất; đình chỉ, xử lý, xử phạt, kiến nghị xử lý, xử phạt theo cấp thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp.

11. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho các hộ kinh doanh ở khu vực biên giới nắm chắc các điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc địa bàn Bộ đội Biên phòng quản lý.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước về đảm bảo an ninh, trật tự đối với các hộ kinh doanh ngành, nghề có điều kiện ở khu vực biên giới.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự cho quần chúng nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng cấp mình thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

- Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn với các hoạt động lợi dụng phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động của các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, phân cấp theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai phối hợp thực hiện đạt hiệu quả.

2. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện quy chế; định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), 1 năm (trước ngày 15/12) hàng năm báo cáo báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh (qua phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật txã hội) đtổng hp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được quy định tại Điều 6 có trách nhiệm tổ chức quán triệt và thực hiện quy chế này.

2. Công an tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình kết quả triển khai thực hiện quy chế này.

Quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi bổ sung, điều chỉnh, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi ý kiến bằng văn bản về Công an tỉnh (qua phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) để nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1316/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


827

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97