Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 130/2005/QĐ-UB điều chỉnh Quy chế tạm thời đối với các doanh nghiệp vận tải tham gia vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo quyết định 71/2004/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 130/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 12/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 130/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY CHẾ TẠM THỜI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI THAM GIA VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 71/2004/QĐ-UB

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
- Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi);
- Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
- Căn cứ Quyết định số 71/2004/QĐ-UB ngày 14/5/2004 của UBND Thành phố về việc Ban hành quy chế tạm thời đối với các doanh nghiệp tham gia vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
- Xét đề nghị của giám đốc Sở Giao thông công chính tại Tờ trình số 634/KH-GTCC ngày 4/8/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung “Quy chế tạm thời đối với các doanh nghiệp vận tải tham gia vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo quyết định số 71/2004/QĐ-UB ngày 14/5/2004 của UBND Thành phố như sau:

1- Điều 3, bổ sung Khoản 3:

Trong trường hợp có yêu cầu của Thành phố, UBND Thành phố uỷ quyền cho Sở Giao thông công chính đặt hàng dịch vụ buýt bổ sung ngoài hợp đồng, doanh nghiệp có trách nhiệm cung ứng dịch vụ bổ sung.

2- Điều 6 - Khoản 2, bổ sung:

Được tính lãi suất vay vốn đầu tư vào giá thành.

3- Điều 6 - Khoản 6, điều chỉnh:

Được khai thác ổn định trên tuyến 5 năm trong trường hợp thắng thầu tuyến xe buýt.

4- Điều 7 - Khoản 2, điều chỉnh:

- Loại hợp đồng: Hợp đồng có điều chỉnh giá

Hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp có biến động về giá nguyên nhiên vật liệu, các chính sách của nhà nước có thay đổi tác động đến giá thành sản phẩm dịch vụ và thay đổi, điều chỉnh khối lượng đặt hàng.

Điều II: Sở Giao thông Công chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung điều chỉnh, bổ sung quy định tại Điều I Quyết định này.

Điều III: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Giao thông công chính; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan và các doanh nghiệp tham gia vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

 

PEOPLE’S COMMITTEE OF HANOI CITY
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No: 130/2005/QD-UB

Hanoi, August 12, 2005 

 

DECISION

ON AMENDMENT AND SUPPLEMENTATION OF SOME CONTENTS OF INTERIM REGULATIONS FOR SHIPPING COMPANIES JOINING IN THE PUBLIC TRANSPORT OF PASSENGERS BY BUS IN HANOI ISSUED TOGETHER WITH THE DECISION NO.71/2004/QD-UB

HANOI CITY PEOPLE'S COMMITTEE

- Pursuant to the Law on Organization of People's Councils and People's Committees;

- Pursuant to the Decree No.51/1999/ND-CP dated 8/7/1999 of the Government detailing the implementation of the Law on Encouragement of Domestic Investment (amended);

- Pursuant to the Decree No.31/2005/NĐ-CP 11/3/2005 of the Government on the manufacture and supply of public-utility products and services;

- Pursuant to the Decision No.71/2004/QD-UB dated 14/05/2004 of the City People’s Committee on issuing Interim Regulations for the enterprises participating in public passenger transport by bus in Hanoi;

- At the proposal of the Director of the Department of Transport and Public Works in the Statement No.634/KH-GTCC dated 04/08/2005,

DECIDES
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 130/2005/QĐ-UB điều chỉnh Quy chế tạm thời đối với các doanh nghiệp vận tải tham gia vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo quyết định 71/2004/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.711

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152