Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2000/QĐ-BCN chuyển Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Điện tử tại Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 13/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 21/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CHI NHÁNH CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ TẠI ĐÀ NẴNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC ĐÀ NẴNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án chuyển Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Điện tử tại Đà Nẵng (đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty xuất nhập khẩu Điện tử) thành Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Đà Nẵng;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam (Tờ trình số 115/CV/ĐT-HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2000);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Điện tử tại Đà Nẵng (đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty xuất nhập khẩu Điện tử ), gồm có những điểm sau:

1. Cơ cấu vốn Điều lệ.

Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là: 1.006.000.000 đồng.

Trong đó:

- Cổ phần của Nhà nước: 30% vốn Điều lệ,

- Cổ phần bán cho người lao động trong Chi nhánh: 55% vốn Điều lệ,

- Cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Chi nhánh: 15 % vốn Điều lệ.

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng Việt Nam.

2. Giá trị thực tế của Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Điện tử tại Đà Nẵng (Quyết định số 50/QĐ-TCKT ngày 12 tháng 01 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về xác định giá trị Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Điện tử tại Đà Nẵng) tại thời điểm 0 giờ ngày 25 tháng 9 năm 1999 để cổ phần hoá là: 1.746.433.434 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Chi nhánh là: 1.005.207.455 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Chi nhánh.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Chi nhánh là 1.760 với giá trị được ưu đãi là 52.800.000 đồng.Trong đó, tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong Chi nhánh trả dần là 326 cổ phần, trị giá 22.820.000 đồng.

4. Chấp thuận đề nghị của Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam cho phép sử dụng tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước của Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Điện tử tại Đà Nẵng để chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại công nhân, bổ sung vốn đầu tư của Công ty xuất nhập khẩu Điện tử. Công ty xuất nhập khẩu Điện tử và Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Điện tử tại Đà Nẵng làm các thủ tục theo quy định, báo cáo Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam xem xét, trình Bộ Công nghiệp quyết định.

Điều 2. Chuyển Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Điện tử tại Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Đà Nẵng kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2000,

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Đà Nẵng,

- Tên tiếng Anh: DANANG ELECTRONIC AND INFORMATICS STOCK COMPANY; tên giao dịch là VIETTRONIMEX DANANG,

- Trụ sở đặt tại: số 6, đường PASTEUR, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh ngành nghề:

1) Kinh doanh xuất nhập khẩu,

2) Lắp ráp, sản xuất, dịch vụ sửa chữa bảo hành bảo trì các thiết bị, sản phẩm điện, điện lạnh, điện tử và tin học,

3) Dịch vụ du lịch, quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Đà Nẵng là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật và hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty xuất nhập khẩu Điện tử và Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Điện tử tại Đà Nẵng tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất (bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thông qua Điều lệ Công ty cổ phần).

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty xuất nhập khẩu Điện tử và Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Điện tử tại Đà Nẵng có trách nhiệm điều hành công việc quản lý Chi nhánh cho đến khi bàn giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Đà Nẵng.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Điện tử và Giám đốc Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Điện tử tại Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 6,
- Văn phòng Chính phủ, - Ban ĐMQLDNTW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN,Kho bạc TP Đà Nẵng,
- Cục TCDN,
- UBND TP Đà Nẵng,
-Cty cổ phần Điện tử-Tin học Đà Nẵng,
- Ban Đổi mới QLDN Bộ Công nghiệp,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2000/QĐ-BCN chuyển Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Điện tử tại Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.426
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25