Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 129/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Tổng công ty Thương mại Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 129/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 129/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Thương mại Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, kinh doanh đa ngành, trong đó ngành chính là kinh doanh thương mại và sản xuất, chế biến hàng nông sản thực phẩm, góp phần thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển ngành thương mại đến năm 2010 có tính đến năm 2020 của thành phố Hà Nội.

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO) là doanh nghiệp nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty Sản xuất dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội trực thuộc Sở Thương mại Hà Nội.

- Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty mẹ bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

- Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của Công ty Sản xuất dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội trước đây.

2. Công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Công ty mẹ giữ 100% vốn điều lệ, Công ty cổ phần mà Công ty mẹ có vốn góp chi phối, bao gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

- Công ty Thực phẩm Hà Nội,

- Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (bao gồm cả Công ty Thương mại và Bao bì Hà Nội, Công ty Thương mại xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội, Công ty Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và Thủ công mỹ nghệ Hà Nội sáp nhập vào theo Quyết định số 86/2003/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ).

b) Công ty cổ phần:

- Công ty cổ phần Thương mại Hà Nội,

- Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Hà Nội,

- Công ty cổ phần Bách hoá Hà Nội,

- Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội (bao gồm cả Công ty Thương mại khách sạn Đống Đa sáp nhập vào theo Quyết định số 86/2003/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ),

- Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ thời trang,

- Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi,

- Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ tổng hợp (Servico),

- Công ty cổ phần Thuỷ Tạ,

- Công ty cổ phần Cửu Long,

- Công ty cổ phần Bách hoá số 5 Nam Bộ,

- Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội,

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội (SIMEX),

- Công ty cổ phần Sứ Hapro - Bát Tràng.

3. Công ty khác có vốn góp của Công ty mẹ:

- Công ty cổ phần Thăng Long,

- Công ty cổ phần Đông á,

- Công ty cổ phần Phát triển xuất nhập khẩu và Đầu tư (VIEXIM),

- Công ty cổ phần thực phẩm truyền thống HAPRO,

- Công ty cổ phần Mành trúc Hapro - Bình Minh,

- Công ty cổ phần Rượu vang Hapro - thảo mộc.

4. Tổng công ty Thương mại Hà Nội hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con thực hiện hạch toán kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty khác theo Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế tài chính thí điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ:

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quy chế tài chính của Tổng công ty Thương mại Hà Nội trên cơ sở đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án; Quyết định thành lập Công ty mẹ; các Công ty con nói tại Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành.

- Chỉ đạo thực hiện theo đúng qui định hiện hành việc bán đấu giá quyền sử dụng đất một số địa điểm không có ý nghĩa chiến lược do Tổng công ty quản lý để tăng vốn điều lệ cho Công ty mẹ.

- Nghiên cứu việc giảm số lượng Công ty con quy mô nhỏ có cùng ngành nghề kinh doanh chính; chuyển một số doanh nghiệp sản xuất, chế biến hàng nông sản - thực phẩm, thực phẩm - công nghệ về làm công ty con của Tổng công ty Thương mại Hà Nội để tăng thêm tỷ trọng nguồn hàng tự sản xuất.

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thương mại, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3,
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Học viện Hành chính Quốc gia,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: TH, KTTH,
- Lưu: ĐMDN (5b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 129/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Tổng công ty Thương mại Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.028

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112