Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 128/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Chế biến và Kinh doanh than Cẩm Phả thành Công ty cổ phần Chế biến và Kinh doanh than Cẩm Phả do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 128/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 12/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 128/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN CẨM PHẢ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN CẨM PHẢ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Than Việt Nam (Tờ trình số 3752/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 10 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Công ty Chế biến và Kinh doanh than Cẩm Phả và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 05 tháng 11 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Chế biến và Kinh doanh than Cẩm Phả (đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Than Việt Nam) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 8.378.000.000 đồng (Tám tỷ, ba trăm bảy tám triệu đồng chẵn).

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 62,65 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 36,17 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty : 1,18 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Chế biến và Kinh doanh than Cẩm Phả tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2004 để cổ phần hoá (Quyết định số 2407/QĐ-TCKT ngày 14 tháng 9 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 14.655.396.892 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 8.110.117.038 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 212 lao động trong Công ty là 27.990 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 839.700.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Than Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Chế biến và Kinh doanh than Cẩm Phả thành Công ty cổ phần Chế biến và Kinh doanh than Cẩm Phả,

- Tên giao dịch quốc tế : CAMPHA COAL PROCESSING TRADING JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : CPT;

- Trụ sở chính : số 170 đường Trần Phú, phường Cẩm Tây, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Chế biến, kinh doanh than;

- Quản lý, khai thác, kinh doanh cảng, bến, bãi;

- Dịch vụ bốc xúc; vận tải đường biển, đường sông và đường bộ;

- Kinh doanh vật tư, thiết bị mỏ; kinh doanh hàng bách hoá tổng hợp;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Chế biến và Kinh doanh than Cẩm Phả là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh; được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Than Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Chế biến và Kinh doanh than Cẩm Phả tiến hành bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty Than Việt Nam có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam, Giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh than Cẩm Phả và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Chế biến và Kinh doanh than Cẩm Phả chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,

- UBND tỉnh Quảng Ninh,
- Công báo,

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 128/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Chế biến và Kinh doanh than Cẩm Phả thành Công ty cổ phần Chế biến và Kinh doanh than Cẩm Phả do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.861
DMCA.com Protection Status