Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1269/QĐ-UBND năm 2009 thành lập Bộ phận “Một cửa liên thông” giải quyết thủ tục cho dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 1269/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Lê Hồng Văn
Ngày ban hành: 10/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1269/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỘ PHẬN “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bộ phận “Một cửa liên thông” giải quyết thủ tục cho các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Cụ thể như sau:

Địa điểm làm việc: Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ cấu nhân sự:

* Trưởng bộ phận: Ông Nguyễn Huy Được, Trưởng Phòng Thẩm định - Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trường hợp ông Nguyễn Huy Được đi công tác vắng thì Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ định Phó trưởng Phòng Thẩm định - Đầu tư của Sở thay thế tạm thời).

* Các thành viên khác bao gồm:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 cán bộ;

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 cán bộ;

- Sở Xây dựng: 01 cán bộ;

- Sở Tài chính: 01 cán bộ;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 cán bộ.

Thủ trưởng các Sở, ngành trên có trách nhiệm cử cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận “Một cửa liên thông” và thông báo danh sách cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Bộ phận “Một cửa liên thông” thực hiện nhiệm vụ nêu trong Quy định về thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quy chế làm việc của bộ phận.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí địa điểm, bảo đảm các điều kiện làm việc và trực tiếp quản lý Bộ phận “Một cửa liên thông”.

- Các cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận “Một cửa liên thông” được hưởng các chế độ, quyền lợi theo Quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./..

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Chuyên viên Văn phòng;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT (50B).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Hồng Văn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1269/QĐ-UBND năm 2009 thành lập Bộ phận “Một cửa liên thông” giải quyết thủ tục cho dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.102
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127