Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1267/QĐ-TTg năm 2006 về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1267/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1267/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT ĐẦU TƯ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời và nhất quán thực hiện  Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, dưới đây gọi tắt là Tổ công tác, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ:

1. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện đầy đủ, nhất quán tinh thần và nội dung của các luật này; tổng kết những điển hình và kinh nghiệm tốt; đồng thời, phát hiện những việc làm không kịp thời, những hành vi vi phạm, làm trái quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các nghị định hướng dẫn thi hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý.

2. Định kỳ hàng Quý đánh giá tình hình thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; phát hiện những  khó khăn, làm hạn chế hiệu lực và hiệu quả thực hiện luật; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp khắc phục.

3. Thường xuyên rà soát đánh giá các quy định hướng dẫn thi hành  Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các quy định khác liên quan; báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp.

4. Trực tiếp và phối hợp với các cơ quan nhà nước liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp khác,  rà soát các quy định về giấy phép kinh doanh và các điều kiện kinh doanh khác nhằm kiến nghị:

a) Bãi bỏ các quy định không còn cần thiết hoặc trái với Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;

b) Sửa đổi, bổ sung, các quy định có nội dung chưa đầy đủ, chưa rõ ràng và cụ thể, chưa hợp lý và chưa dự đoán trước được;

c) Chuyển đổi giấy phép sang các hình thức quản lý không bằng giấy phép thích hợp và hiệu quả hơn;

d) Ban hành các quy định mới về điều kiện kinh doanh, nếu xét thấy cần thiết, đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

5. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho các chủ doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp và cán bộ, công chức liên quan; tuyên truyền, phổ biến những điển hình tốt, những mặt được, nêu lên những mặt chưa được trong việc thi hành luật, huy động sáng kiến và dư luận xã hội nhằm thực hiện nhất quán và đầy đủ nội dung và tinh thần của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Điều 3. Tổ công tác có quyền yêu cầu các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thông tin về tình hình thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, về các vấn đề phát sinh trong quá trình thi hành luật trong phạm vi ngành và địa phương; trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các bên có liên quan khác về việc thực hiện luật và văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 4. Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng và gồm các thành viên sau:

- Ông Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Tổ phó Thường trực.

- Ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Tổ phó.

- Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Tổ phó.

- Các thành viên khác có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Căn cứ yêu cầu và điều kiện cụ thể, Tổ trưởng Tổ công tác có quyền mời các chuyên gia có trình độ chuyên môn và giàu kinh nghiệm tham gia hoạt động của Tổ công tác.

Điều 5. Tổ công tác và các thành viên làm việc theo quy chế do Tổ trưởng ban hành và theo sự phân công của Tổ công tác.

Kinh phí hoạt động của Tổ công tác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm nhiệm.

Tổ công tác tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên tại Điều 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh,  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN .

THỦ TƯỚNG
 


 
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 25  tháng 9  năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Ông Phạm Mạnh Dũng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ông Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Ông Trần Tiến Cường, Trưởng ban Ban chính sách phát triển doanh nghiệp, Viện nghiên cứu quản lý Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6. Ông Nguyễn Đình Cung, Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thư ký Tổ công tác.

7. Ông Dương Văn Huệ, Vụ trưởng Vụ pháp luật kinh tế và dân sự, Bộ Tư pháp.

8. Ông Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp.

9. Bà Nguyễn Kim Toàn, Vụ trưởng Vụ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ.

10. Ông Đinh Dũng Sỹ, Phó Vụ trưởng Ban Xây dựng pháp luật, Văn phòng Chính phủ.

11. Ông Nguyễn Văn Tài, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ.

12. Ông Nguyễn Thái Sơn, Chuyên viên chính Ban Xây dựng pháp luật, Văn phòng Chính phủ.

13. Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Chuyên viên Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

14. Ông Lê Tuấn Anh, Chuyên viên Vụ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ.

15. Ông Trần Hữu Huỳnh, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1267/QĐ-TTg năm 2006 về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.793
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216